Bài viết này sẽ phân tách sẻ cụ thể với tín đồ học vớ tần tật từ vựng cơ bản về các phần tử trên khung hình người bởi tiếng Anh.

Bạn đang xem: Học tiếng anh các bộ phận trên cơ thể


*

Các bộ phận trên khung hình người bằng tiếng Anh là đội từ vựng thoạt nghe tưởng dễ dàng nhưng trên thực tế lại tương đối nhiều mẫu mã và nặng nề nhớ. Nguyên nhân là vì trên khung hình con người có không ít bộ phận nhỏ tuổi với phần đông cơ quan chức năng riêng. Nội dung bài viết này sẽ chia nhỏ dại bộ từ thành những nhóm từ nhỏ tuổi nhằm giúp người học rất có thể nắm trường đoản cú vựng hệ thống hơn.

Key takeaways

Từ vựng về thành phần cơ thể fan được hệ thống theo những phần bé dại hơn như: phần đầu với cổ, phần thân trên, phần tay, phần thân dưới và chân, các khối hệ thống trong khung người con bạn và những phần bên phía trong cơ thể nhỏ người.

Phần đầu cùng cổ: head, face, forehead, eyebrow, eyelash, eyelid, eye, nose, nostril, cheek, mouth, lip, tooth, tongue, gum, beard, moustache, chin, ear, earlobe, eardrum, hair, neck với nape.

Phần thân trên: shoulder, armpit, chest, back, waist, stomach/ belly và navel/ belly button.

Phần tay: arm, elbow, forearm, hand, wrist, finger, palm, knuckle, thumb, index finger, middle finger, ring finger, little finger và fingernail.

Phần thân dưới và chân: hip, leg, buttock, groin, anus, vagina, penis, thigh, knee, shin, calf, foot, ankle, heel, instep, toe cùng toenail.

Các hệ thống trong cơ thể con người: digestive system, circulatory system, endocrine system, integumentary system, lymphatic system, muscular system, nervous system, reproductive system, respiratory system, skeletal system và urinary system.

Các phần bên phía trong cơ thể bé người:

Bộ phận bên phía trong mắt: pupil, eyeball, cornea, retina, iris với eye socket.

Một số cơ quan phía bên trong cơ thể: brain, throat, lung, heart, liver, stomach, kidney, ligament, pancreas, esophagus, windpipe, intestine, small intestine, large intestine, artery cùng vein.

Xương khớp bên phía trong cơ thể: skeleton, skull, backbone, vertebral, clavicle, rib cage, rib, humerus, kneecap, pelvis cùng femur.

Từ vựng tiếng Anh về phần đầu với cổ

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Head

/hed/

Đầu

Face

/ˈfeɪs/

Mặt

Forehead

/"fɔrid/

Trán

Eyebrow

/ˈaɪ.braʊ/

Lông mày

Eyelash

/ˈaɪlæʃ/

Lông mi

Eyelid

/ˈaɪlɪd/

Mí mắt

Eye

/aɪ/

Mắt

Nose

/nəʊz/

Mũi

Nostril

/ˈnɒs.trəl/

Lỗ mũi

Cheek

/tʃiːk/

Mouth

/maʊθ/

Miệng

Lip

/lɪp/

Môi

Tooth

/tuːθ/

Răng

Tongue

/tʌŋ/

Lưỡi

Gum

/ɡʌm/

Nướu

Beard

/bɪəd/

Râu

Moustache

/məˈstɑːʃ/

Ria

Chin

/tʃɪn/

Cằm

Ear

/ɪər/

Tai

Earlobe

/ˈɪə.ləʊb/

Dái tai

Eardrum

/ˈɪə.drʌm/

Màng nhĩ

Hair

/heər/

Tóc

Neck

/nek/

Cổ

Nape

/neɪp/

Gáy

Từ vựng tiếng Anh về phần thân trên

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Shoulder

/ˈʃəʊl.dər/

Vai

Armpit

/ˈɑːm.pɪt/

Nách

Chest

/tʃest/

Ngực

Back

/bæk/

Lưng

Waist

/weɪst/

Thắt lưng

Stomach/ Belly

/ˈstʌm.ək/ - /ˈbel.i/

Bụng

Navel/ Belly button

/ˈneɪ.vəl/ - /ˈbel.i ˌbʌt.ən/

Rốn

Từ vựng giờ Anh về phần tay

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Arm

/ɑːm/

Cánh tay

Elbow

/ˈel.bəʊ/

Khuỷu tay

Forearm

/ˈfɔː.rɑːm/

Cẳng tay

Hand

/hænd/

Bàn tay

Wrist

/rɪst/

Cổ tay

Finger

/ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay

Palm

/pɑːm/

Lòng bàn tay

Knuckle

/ˈnʌk.əl/

Khớp nối ngón tay

Thumb

/θʌm/

Ngón tay cái

Index Finger

/ˈɪn.deks ˌfɪŋ.ɡər/

Ngón tay trỏ

Middle Finger

/ˌmɪd.əl ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay giữa

Ring Finger

/ˈrɪŋ ˌfɪŋ.ɡər/

Ngón tay đeo nhẫn (Ngón áp út)

Little Finger

/ˌlɪt.əl ˈfɪŋ.ɡər/

Ngón tay út

Fingernail

/ˈfɪŋ.ɡə.neɪl/

Móng tay

*

Từ vựng giờ Anh về phần thân dưới cùng chân

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Hip

/hɪp

Hông

Leg

leg

Chân

Buttock

/ˈbʌt.ək/

Mông

Groin

/ɡrɔɪn/

Háng

Anus

/ˈeɪ.nəs/

Hậu môn

Vagina

/vəˈdʒaɪ.nə/

Âm đạo

Penis

/ˈpiː.nɪs/

Dương vật

Thigh

/θaɪ/

Bắp đùi

Knee

/niː/

Đầu gối

Shin

/ʃɪn/

Cẳng chân

Calf

/kɑːf/

Bắp chân

Foot

/fʊt/

Bàn chân

Ankle

/ˈæŋ.kəl/

Mắt cá chân

Heel

/hiːl/

Gót chân

Instep

/ˈɪn.step/

Mu bàn chân

Toe

/təʊ/

Ngón chân

Toenail

/ˈtəʊ.neɪl/

Móng chân

Từ vựng về các khối hệ thống trong khung hình người

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Digestive system

/daɪˈdʒes.tɪv ˌsɪs.təm/

Hệ tiêu hóa

Circulatory system

/ˌsɜː.kjəˈleɪ.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ tuần hoàn

Endocrine system

/ˈen.də.krɪn ˌsɪs.təm/

Hệ nội tiết

Integumentary system

/ɪnˈteɡ.jə.men.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ da

Lymphatic system

/lɪmˈfæt.ɪksˌsɪs.təm/

Hệ bạch huyết

Muscular system

/ˈmʌs.kjə.lərˌsɪs.təm/

Hệ cơ

Nervous system

/ˈnɜː.vəs ˌsɪs.təm/

Hệ thần kinh

Reproductive system

/ˌriː.prəˈdʌk.tɪvˌsɪs.təm/

Hệ sinh dục

Respiratory system

/rɪˈspɪr.ə.tər.i ˌsɪs.təm/

Hệ hô hấp

Skeletal system

/ˈskel.ə.təlˌsɪs.təm/

Hệ xương

Urinary system

/ˈjʊə.rɪ.nər.iˌsɪs.təm/

Hệ bài xích tiết

*

Từ vựng những phần phía bên trong cơ thể người

Từ vựng về bộ phận phía bên trong của mắt

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Pupil

/ˈpjuː.pəl/

Con ngươi

Eyeball

/ˈaɪ.bɔːl/

Nhãn cầu

Cornea

/kɔːˈni.ə/

Giác mạc

Retina

/ˈret.ɪ.nə/

Võng mạc

Iris

/ˈaɪ.rɪs/

Tròng black trong mắt

Eye socket

/ˈaɪ ˌsɒk.ɪt/

Hốc mắt

Từ vựng về một vài cơ quan phía bên trong cơ thể

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Brain

/breɪn/

Não

Throat

/θrəʊt/

Cổ họng

Lung

/lʌŋ/

Phổi

Heart

/hɑːt/

Tim

Liver

/ˈlɪv.ər/

Gan

Stomach

/ˈstʌm.ək/

Dạ dày

Kidney

/ˈkɪd.ni/

Thận

Ligament

/ˈlɪɡ.ə.mənt/

dây chằng

Pancreas

/ˈpæŋ.kri.əs/

tụy

Esophagus

/ɪˈsɒf.ə.ɡəs/

Thực quản

Windpipe

/ˈwɪnd.paɪp/

Khí quản

Intestine

/ɪnˈtes.tɪn/

Ruột

Small intestine

/ˌsmɔːl ɪnˈtes.tɪn/

Ruột non

Large intestine

/ˌlɑːdʒ ɪnˈtes.tɪn/

Ruột già

Artery

/ˈɑː.tər.i/

Động mạch

Vein

/veɪn/

Tĩnh mạch

Từ vựng về xương khớp bên phía trong cơ thể người

Từ vựng (Vocabulary)

Phát âm (Pronunciation)

Nghĩa (Meaning)

Skeleton

/ˈskel.ə.tən/

Xương khớp

Skull

/skʌl/

Xương sọ

Backbone

/ˈbæk.bəʊn/

Xương sống

Vertebral

/ˈvɜː.tɪ.brəl/

Đốt sống

Clavicle

/ˈklæv.ɪ.kəl/

Xương đòn

Rib cage

/ˈrɪb ˌkeɪdʒ/

Khung xương sườn

Rib

/rɪb/

Xương sườn

Humerus

/ˈhjuː.mə.rəs/

Xương cánh tay

Kneecap

/ˈniː.kæp/

Xương bánh chè

Pelvis

/ˈpel.vɪs/

Xương chậu

Femur

/ˈfiː.mər/

Xương đùi

Các các từ giờ đồng hồ Anh về hoạt động vui chơi của cơ thể người

Shake your head: lắc đầu

Ví dụ: I asked mom if she needed anything, and she told me “no” by shaking her head. (Tớ đã hỏi mẹ xem người mẹ có nên mua gì không, và bà mẹ bảo tớ là “không” bằng phương pháp lắc đầu.)

Nod your head: gật đầu

Ví dụ: When I was on the stage, I looked at my teacher và saw her nodding her head quietly as a compliment. (Lúc làm việc trên sảnh khấu, tớ đã nhìn xuống cô giáo của mình và thấy cô ấy chấp nhận lặng lẽ như 1 lời khen ngợi.)

Blink your eyes: nháy mắt

Ví dụ: I think John is being flirtatious to lớn you because I saw him blink his eyes with you when you came yesterday. (Tớ nghĩ về John đang “thả thính” cậu vì tớ thấy hắn nháy mắt thời gian cậu đến hôm qua.)

Shrug your shoulders: vươn vai

Ví dụ: After a long & exhausting lesson, you can have a quick refresh by shrugging your shoulders.(Sau một giờ học dài cùng mệt mỏi, bạn cũng có thể lấy lại năng lượng nhanh bằng phương pháp vươn vai.)

Stick out your tongue: lè lưỡi

Ví dụ: When I was small I really hated Rose because of her signature act of sticking out her tongue.(Lúc còn bé dại tớ đã từng rất ghét Rose vì hành động đặc trưng là lè lưỡi xuyên suốt ngày.)

Blow your nose: hỉ mũi, xì mũi

Ví dụ: Be polite! Don"t blow your nose in front of so many people like that. (Làm ơn thanh lịch đi! chúng ta không thể xì mũi trước mặt không ít người dân như vậy được.)

Raise an eyebrow: nhướn mày

Ví dụ: Do you know that you look really funny when you raise one of your eyebrows? (Cậu gồm biết là trông cậu rất bi thương cười dịp nhướn một bên lông mi lên không?)

Raise a hand: giơ tay

Ví dụ: Students, if you have any questions, please raise your hand and I will invite you to ask me. (Các em học sinh, nếu như ai tất cả câu hỏi, hãy giơ tay lên cùng thầy đã mời những em để câu hỏi.)

Roll your eyes: đảo mắt

Ví dụ: Lucia looked really suspicious because she was rolling her eyes all the time that evening. (Lucia trông rất đáng để ngờ vì chưng cô ấy cứ hòn đảo mắt thường xuyên suốt trời tối đó.)

Clear your throat: hắng giọng

Ví dụ: He cleared his throat before starting lớn give the speech. (Anh ấy hắng giọng một chiếc trước khi bắt đầu màn diễn thuyết.)

Bài tập vận dụng

Bài tập 1: Đọc những diễn đạt sau với điền vào chỗ trống

You can use it to smell everything.

→ It is ___________.

You can use it to hear.

→ It is ___________.

You can use it lớn hold something.

→ It is ___________.

You can use it lớn walk.

→ It is ___________.

You can use it khổng lồ eat.

→ It is ___________.

You can use it to lớn see.

→ It is ___________.

Đáp án

nose

ear

hand

leg

mouth

eye

Tổng kết

Bài viết đã cung ứng bộ trường đoản cú vựng về các bộ phận trên khung người người bằng tiếng Anh một giải pháp tường tận, được chia bé dại thành trường đoản cú vựng của những phần khung người như phần đầu, phần tay,... Với nguồn tài liệu chi tiết này, hi vọng sau lúc đọc, bạn học sẽ luyện tập hằng ngày để có thể sử dụng nhuần nhuyễn từ vựng về bộ phận trên khung hình người.

Xem thêm: Mặt Nạ Derm-All Matrix Facial Dermal, Mặt Nạ Derm

Nguồn tham khảo

“English Dictionary, Translations và Thesaurus.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/.