Cùng một chân thành và ý nghĩa nhưng mà 1 câu có không ít giải pháp viết khác nhau trong giờ Anh. Đây cũng là dạng bài bác tập thường xuyên gặp gỡ, quan trọng đặc biệt so với các đề thi môn giờ Anh trong ngôi trường cung cấp 2, cấp cho 3, đại học. Cùng elaopa.org tìm hiểu về các kết cấu viết lại câu nâng cao trong tiếng Anh chúng ta nhé!


1. Các cấu tạo viết lại câu hay chạm mặt trong giờ đồng hồ Anh

1.

Bạn đang xem: Cấu trúc viết lại câu nâng cao

to prefer doing sth to doing sth = would rather bởi sth than bởi vì sth ‘= S + like sth/doing sth better than sth/doing sthNghĩa: say đắm làm gì rộng làm cho gì

2. lớn look at (v)= to have a look at (n): quan sát vào

3. lớn think about = to lớn give thought lớn : suy nghĩ về

4. it’s one’s duty khổng lồ vị sth = S + be + supposed khổng lồ do sth: tất cả nhiệm vụ làm cho gì

5. khổng lồ be determined to lớn = to lớn have sầu a determination to: dự định

6. khổng lồ know (about) = khổng lồ have knowledge of: biết

7. khổng lồ be not worth doing sth = there is no point in doing sthNghĩa: không xứng đáng, ăn hại làm cho gì

8. lớn tkết thúc to lớn = khổng lồ have a tendency lớn : bao gồm khuynh hướng

9. khổng lồ intover to lớn +inf = to lớn have sầu intention of + V_ing: dự định


*
*
*
*
Cách viết lại câu vào giờ đồng hồ Anh

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed khổng lồ + Ving = S + be used to lớn +Ving/ N

21. S + often + V = S + be used to lớn +Ving/ N

VD: Namãng cầu often cried when she meets with difficulties.

= Nana is used to crying when she meets with difficulties

22. This is the first time + S + have sầu + PII = S+be + not used to lớn + Ving/ N

VD: This is the first time I have sầu seen so many people crying at the over of the movie.

= I was not used lớn seeing so many people crying at the over of the movie.

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)

24. S + lượt thích sth/ doing sth better than sth/ doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/ doing sth to lớn sth/ doing sth…

VD: I prefer going shoping lớn playing volleyball.

= I would rather go shoping than play volleyball.

26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to lớn + V

27. It’s one’s duty to bởi vì sth = S + be + supposed to lớn bởi vì sth

28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed khổng lồ vị sth

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

30. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + vị sth

31. S + like sth = S + be + fond of + sth

VD: I lượt thích bởi vì collecting stamps.

= I’m fond of collecting stamps.

32. I + let + O + do sth = S + allow + S. O + lớn vị Sth

VD: My trùm let hyên be on leave for wedding.

= My trùm allow hyên ổn khổng lồ be on leave sầu for wedding.

33. S + once + past verb = S + would to lớn + vị sth.

34. S + present verb (negative) any more = S + would to lớn + vì sth.

35. S + V + because + S + V = S + V + khổng lồ + infinitive

VD: She studies hard because she wants khổng lồ pass the final examination.

= She studies hard khổng lồ pass the final examination.

36. S + V + so that/ in order that+ S + V = S + V + to + infinitive

37. To infinitive or gerund + be + adj = It + be + adj + lớn + V

38. S + V + and + S + V = S + V + both… and

39. S + V + not only… + but also = S + V + both… and

40. S + V + both… and… = S + V + not only… but also…

VD: He translated fast và correctly.

= He translated not only fast but also correctly.

41. S1+simple present+and+S2+simple futher =If+S1 + simple present + S2 + simple futher.

42. S1+didn’t + V1 + Because + S2 + didn’t + V2 = If Clause

43. Various facts given = Mệnh đề if diễn tả điều trái ngược thực tiễn.

44. S1 + V1 + if + S2 + V2(che định)= S1 + V1 + Unless + S2 + V2 (khẳng định)

45. S + V + O = S + be + noun + when + adj clause.

46. S + V + O = S + be + noun + where + adj clause.

47. S + V + O = S + be + noun + whom + adj clause.

48. S + V + O = S + be + noun + which + adj clause.

49. S + V + O = S + be + noun + that + adj clause.

50. S + V + if + S + V (tủ định) = S + V + unless + S + V (khẳng định)

51. S + be + scared of sth = S + be + afraid of + sth

52. Let’s + V = S + suggest + that + S + present subjunctive

53. In my opinion = S + suggest + that + S + present subjunctive: cách nhìn của tôi

54. S + advise = S + suggest + that + S + present subjunctive

55. Why don’t you bởi sth? = S + suggest + that + S + present subjunctive

56. S + get + sb + lớn vị sth = S + have + sb + do sth

VD: She gets hlặng khổng lồ spover more time with her.

= She have sầu hyên spover more time with her.

57. S + aks + sb + khổng lồ bởi sth = S + have sầu + sb + do sth

VD: Police asked hyên ổn lớn identify the other man in the next room.

= Police have sầu hyên identify the other man in the next room.

58. S + request + sb + to lớn vày sth= S + have + sb + vì sth

VD: The teacher request students to learn by heart this poem.

= The teacher have students learn by heart this poem.

59. S + want + sb + to vày sth = S + have + sb + bởi sth

VD: I want her khổng lồ lkết thúc me

= I have her lkết thúc me.

60. S + V + no + N = S + be + N-less

VD: She always speaks no care.

= She is always careless about her words.

61. S + be + adj + that + S + V = S + be + adj + to lớn + V

VD: Study is necessary that you will get a good life in the future.

= Study is necessary khổng lồ get a good life in the future.

62. S + be + adj + prep = S + V + adv

VD: My students are very good at Mathematics.

= My students study Mathematics well.

63. S + remember + to lớn bởi Sth = S + don’t forget + khổng lồ do Sth

VD: I rethành viên khổng lồ have a Maths kiểm tra tomorrow = I don’t forget to have sầu a Maths chạy thử tomorrow.

64. It + be + adj = What + a + adj + N!

VD: It was an interesting film.

= What an interesting film!

65. S + V + adv = How + adj + S + be…

VD: She washes clothes quickly.

= How quiông chồng she is to wash clothes.

66. S + be + ing-adj = S + be + ed-adj

67. S + V = S + be + ed-adj

68. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + khổng lồ + V

VD: She have sầu learned English for 5 years.

= It takes her 5 year to lớn learn English.

69. S + be + too + adj + (for s. o) + khổng lồ + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V

VD: The water is too hot for Peter to drink.

= The water is so hot that Peter can’t drink

70. S + V + too + adv + to lớn + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V

71. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + khổng lồ + V

72. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V

73. S + V + so + adv + that + S + V = It + V + such + (a/ an) + N(s) + that + S +V

VD: He speaks so soft that we can’t hear anything.

= He does not speak softly.

74. Because + clause = Because of + noun/ gerund

VD: Because she is absent from school.

Xem thêm: " Hộp Mực Máy In Canon 3300 ( 308) ( Hàng Nhập Khẩu ), Hop Muc Canon 3300

= Because of her absence from school.

75. to look at (v)= khổng lồ have a look at (n): nhìn vào

76. khổng lồ think about = to give thought to: nghĩ về về

77.to be determined khổng lồ = lớn have sầu a determination to: dự định

78. khổng lồ know (about) = to lớn have sầu knowledge of: biết

79. to be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không xứng đáng, vô ích có tác dụng gì