Ngoài những bài xích thi chất vấn trên ngôi trường lớp thì có không ít các cuộc thi không ngừng mở rộng như hội thi Olympic giúp những em bao gồm sân nghịch để ôn luyện giờ Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tìm hiểu cỗ đề luyện thi olympic tiếng Anh lớp 3 dưới trên đây để nắm rõ hơn cũng như rất có thể đưa ra những phương pháp học tập tiếng Anh trên nhà phù hợp nhất làm sao để cho các em đạt tác dụng tối ưu nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

Bạn đang xem: Violympic tiếng anh lớp 3

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. Hãng apple 3. Ice cream 4. Purple 5. Carrot

6. Soft drink 7. Run 8. Tree 9. Blue 10. Chair

a. Chạy b. Cây c. Color tím d. Màu xanh lá cây da trời e. Kem

f. Ghế g. Quả táo h màu đỏ i. Cà rốt j. Nước uống tất cả ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave me out

1. Nipce 2. Cajke 3. Penk 4. Sune 5. Desuk

6. Milkl 7. Mornieng 8. Wrwite 9. Pencyil 10. Maeet

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. B. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. He b. Lan c. You d. Bye

4……………………………..? – It’s black.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this black d. This is blue

5. Nice khổng lồ meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to meet you, too. D. Hi

6. Is your school trắng ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice to lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. Name’s b. Names c. Name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. He b. Me c. I d. She

10. Let’s stand ……………….!

a. Down b. Up c. In d. On

Bài 3: Matching

1.Meet 2. Cat 3. Crocodile 4. Green 5. Horse

2.Good morning 7. Drum 8. Snowy 9. Gray 10. Listen

a.nghe b. Chạm mặt mặt c. Bao gồm tuyết d. Màu xanh lá cây lá e. Màu sắc xám

f.chào buổi sáng g. Mẫu trống h. Con ngựa chiến i. Cá sấu j. Bé mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. Tea 3. Under 4. Horse 5. Play chess

6. Play football 7. Foot 8. Butter 9. Tín đồ 10. Banana

a. Soccer b. Trà c. Bên dưới d. Nghịch cờ e. Bàn chân

b.ngồi g. Bơ h. Chiếc quạt i. Con ngựa chiến j. Chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words to lớn make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. Thank am you. Fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. Is

……………………………………………………. 

4. Is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. Your big ? Is school

…………………………………………………….

6. This ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. You See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. Friend. Is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a song.

a. Look b. Sing c. Stand d. Sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t màu sắc is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. He b. She c. It d. My

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. U b. E c. O d. A

4. The_e are your books on the table.

a. T b. W c. Y d. R

Bài 3: Matching

1.Rain 2. Fish 3. Fly a kite 4. Bee 5. Policeman 

6. Nurse 7. Flower vase 8. Mouse 9. Star 10. Heart

a.lọ hoa b. Y tá c. Nhỏ chuột d. Trái tim e. Thả diều

f. Ngôi sao 5 cánh g. Con cá h. Công an i. Mưa j. Bé ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. Boy b. Toy c. Student d. She

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. B. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice khổng lồ meet you

4. These …………………..my books.

a. Are b. Is c. Am d. This

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. Not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. Two cassettes

c. Casstte d. Cassettes

7.……………..your hand, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. Am c. Is d. This

Bài 3: Matching

1. Tea 2. Puzzle 3. Hen 4. Meet 5. Heart

6. Ant 7. Rabbit 8. Paper 9. Clock 10. Ask

a. Nhỏ thỏ b. Ghép hình c. Con gà mái d. Gặp gỡ mặt e. Con kiến

f. Giấy g. đồng hồ h. Hỏi i. Trà j. Trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. Fifteen 3. Van 4. Twelve 5. Library

6.Kangaroo 7. Grapes 8. Puddles 9. Drive a car 10. Eyes

a. Nho b. Vũng nước c. Lái xe ô tô d. Thư viện e. Số 12

f. Thú túi g. 3 nhỏ diều h. Xe mua i. Số 15 j. Mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. Clvoudy 3. Gardyen 4. Studetnt 5. Rodom

6. Laomp 7. Brofther 8. Fatqher 9. Dfrive 10. Whiote

Bài 3: Reoder the words lớn make sentences

1. You Thank much. Very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. Day. A Have day.

…………………………………………………….

4. My is that bicycle.

……………………………………………………. 

5. To Listen friend. Your

…………………………………………………….

6. Students. Please be quiet…………………………………………………….

7. Make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. Help Can me. You

…………………………………………………….

9. Pens. These are my

……………………………………………………. 

10. Bedroom. Is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. Leaxrn 3. Squaure 4. Nehw 5. Mpeet

6. Glasis 7. Dohor 8. Circhle 9. Opexn 10. Rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. Computers 3. Three lamps 4. White cats 5. Ears

6. Ride a pony 7. Pencils 8. Two fans 9. Two bicycles 10. Three books

a. Cưỡi ngựa b. Thứ vi tính c. Chiếc bàn màu vàng

d. Mèo white e. Tai f. Cây bút chì g. 3 mẫu đèn bàn

f. Chiếc xe đạp điện i. 3 cuốn sách j. 2 mẫu quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. Eleven 3. Two bowls 4. Three fans

5. Four boxes 6. Yellow pencil 7. Tent 8. Three crayons

9. Four dogs 10. Three hats

a. Tư cái nón b. Số 11 c. 3 cái quạt d. 4 cái hộp

e. Cây viết chì màu kim cương f. 3 cây cây viết sáp g. 3 loại nón

f. Con chó i. Dòng lều j. 2 dòng bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. He ` b. She c. His d. Her

3. Listen ………………..the teacher.

a. To b. Me c. He d. You

Bài 4 Choose the odd one out

a. She b. My c. He d. You

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words to lớn make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. Classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. Are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. My friend is

………………………………………………………….

6. Your hand Put down………………………………………………………….

7. Schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. Khổng lồ the Point teacher.

………………………………………………………….

9. Your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pick pencil. Your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. Yous b. You’s c. You’re d. You

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. A b. An c. The d. Be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. Pen b. Car c. Dog d. Green

5. This is ………….apple.

a. A b. An c. The d. Be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and xuất hiện ………..book.

a. You b. Your c. Yours d. Yous

Bài 3: Matching

1. Elephants 2. Pink pillow 3. Five birds 4. Four tigers 5. Two hippos

6. White curtain 7. Brown clock 8. Three trees 9. Two glasses 10. Shoes

a. Gối color hồng b. Màn trắng c. 2 dòng ly

d. đơi giầy e. 5 con chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 nhỏ hà mã i. 3 mẫu cây j. 2 nhỏ voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go khổng lồ t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I co _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a song, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t khổng lồ the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. Are b. It c. It’s d. His

2. Mary goes to school library lớn ………..books.

a. Read’s b. Reads c. Read d. Read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. & you ?

a. You b. You’re c. Your d. Yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friend.

a. How b. When c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. Grape 2. Purple flowers 3. Two đen cats 4. Moon 5. Green pens

6. Two ducks 7. Two pencil boxes 8. Three guitars 9. Three tigers 10. Window

a. Hoa màu sắc tím b. 2 vỏ hộp búy chì c. Mặt trăng

d. 3 cây bầy ghi ta e. Nho f. 2 nhỏ vịt g. 2 con mèo đen

f. 2 bút mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. Cửa ngõ sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ Anh thường xuyên rất đa dạng với đa số bài tập, góp cho chúng ta học sinh hoàn toàn có thể hệ thống lại kiến thức sau những bài học, rèn luyện phát triển bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ Anh được thuần thục hơn.

Xem thêm: Tự Học Online Lớp 7 Miễn Phí Tất Cả Các Môn Lớp 7, Học Thử Miễn Phí Tất Cả Các Môn Lớp 7

Trên đó là một số đề thi Olympic tiếng Anh lớp 3 những vòng mà lại Step Up vẫn tổng hòa hợp được. Đây là một trong kỳ thi giúp những em trau dồi lại kỹ năng tiếng Anh, vừa giúp những em học sinh luyện kỹ năng nghe giờ đồng hồ Anh mà hơn nữa thử thách bản thân sau phần lớn vòng thi giờ đồng hồ Anh, giúp việc kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng Anh của các bạn nhỏ tuổi không còn buốn chán nữa. Ao ước rằng cùng với những chia sẻ trên đây, các bậc phụ huynh và các em học viên sẽ tham gia kỳ thi olympic giờ đồng hồ Anh một giải pháp hiệu quả. Để bé xíu có được gốc rễ từ ngữ vững vàng mang lại bậc tiếng Anh tiểu học tập , các bậc phụ huynh có thể tham khảo về sách học tập từ vựng mang lại bé. Sách giúp nhỏ nhắn mở rộng từ vựng, có thêm phần nhiều mẹo học tập từ vựng và phát triển tốt tiếng Anh tiếp xúc sau này.