Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô né Niệm, thương hiệu là Vương chúng Thái Tử. Nhờ phụ thân khuyên bảo, phải Ngài phát chổ chính giữa cúng nhịn nhường Phật Bảo Tạng với Tăng bọn chúng trọn bố tháng.

Bạn đang xem: Lạy đức bồ tát văn thù sư lợi

Lúc ấy, gồm quan Đại Thần là Bảo Hải thấy vậy thì khuyên nhủ rằng: “ nay Điện hạ đã có lòng có tác dụng sự phước đức, chế tác nghiệp thanh tịnh, phải vì hết thảy bọn chúng sanh mà mong đặng các món trí huệ, cùng đem công đức ấy hồi hướng về đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì giỏi hơn là ý muốn cầu phần đông sự phước báu nhỏ nhen”.

1- Vương chúng Thái Tử nghe quan Đại thần khuyến như vậy, thì ngay tắp lự chấp tay nhưng thưa cùng với Phật rằng: “ Bạch Đức rứa Tôn! Công đức tôi cúng nhịn nhường Phật Tăng và phần đông hạnh nghiệp tu tập thanh tịnh của tớ đó, nay xin hồi nhắm tới Đạo Vô Thượng tình nhân Đề, nguyện trải hằng sa kiếp tu hạnh tình nhân Tát, đặng hóa độ bọn chúng sanh, chớ tôi chẳng vì ích lợi một bản thân mà cầu mau hội chứng đạo quả.

2- Tôi nguyện hóa độ không còn thảy rất nhiều loài bọn chúng sanh ở các thế giới trong mười phương phần lớn phát tâm mong đạo Vô Thượng Chánh Giác, giữ lại gìn tâm người yêu Đề mang lại bền chắc, cùng khuyến hóa theo môn lục độ (lục độ là: 1- cha thí, 2- trì giới, 3- nhẫn nhục, 4- tinh tấn, 5- thiền định, 6- trí huệ).

3- Tôi nguyện giáo hóa vô số chúng sanh làm việc các thế giới đều đặng thành Phật thuyết Pháp trước tôi, và trong lúc thuyết Pháp, làm sao để cho tôi đông đảo xem thấy tất cả.

4- Tôi nguyện trong khi tu người yêu Tát Đạo, có tác dụng đặng vô lượng bài toán Phật, cùng sanh ra đời nào cũng tu theo Đạo ấy cả.

5- Bao nhiêu bọn chúng sanh của tôi bảo ban đều đặng thanh tịnh, như những người đã bao gồm tu phép thiền định sinh hoạt cõi Phạm Thiên, trọng tâm ý không thể điên đảo. Nếu đặng các kẻ chúng sanh bởi thế sanh về cõi tôi, thì lúc ấy tôi mới thành đạo.

6- Tôi nguyện đem những món hạnh nguyện mà cầu đặng cõi Phật trang nghiêm với nguyện không còn thảy các cõi Phật các hiệp phổ biến lại thành một quả đât của tôi.

Đường giới hạn xung xung quanh trong cõi ấy hầu như dùng các chất: Vàng, bạc, ngọc lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu và mã não, mà kiến thiết cho cao lên đến mức cõi Phạm Thiên, còn mặt khu đất thì toàn là ngọc giữ ly vớ cả.

Trong cõi ấy không tồn tại các món đất, cát, vết mờ do bụi bặm, chông gai, nhơ bẩn dáy, và không có những sự cảm xúc, thô ác, cùng xấu xa, cũng không tồn tại những người đàn bà với tên hiệu của người lũ bà

Hết thảy chúng sanh phần lớn hóa sanh, chớ chưa phải bào thai trong bụng bà bầu như những cõi khác, và hằng tu tập những pháp thiền định, vui đẹp nhất tự nhiên, chớ không ước phải nhà hàng những đồ vật chất.

7– vào cõi tôi không tồn tại người tè thừa, Thinh Văn cùng Duyên Giác. Thảy phần nhiều là các bực bồ Tát, căn tánh cao thượng, trung ương trí sáng suốt, người nào thì cũng đã xa lìa hồ hết sự tham lam, hờn giận, gàn si, với đã tu đặng những môn phạm hạnh cả.

8– trong khi chúng sinh sanh về cõi tôi, thì tự nhiên đủ tướng mạo mạo Tỳ khưu, đều phải có cạo tóc cùng đắp y một cách chỉnh đốn cả.

9– bọn chúng sanh vào cõi tôi ý muốn ăn, thì thoải mái và tự nhiên có bình chén thất bảo núm ở địa điểm tay cùng đủ các sản phẩm ăn ngon rất đẹp đầy bát. Khi ấy lại suy nghĩ rằng: họ chớ đề xuất dùng mọi đồ này, nguyện đem tía thí, trước hết dâng cúng cho các Đức Phật, tình nhân Tát, Thinh Văn, cùng Duyên Giác, sau nữa thì chúng sanh nghèo nhát và các loài ngạ quỷ đói khát đông đảo dùng no đủ. Còn phần bọn họ thì nên tu pháp thiền định, hưởng trọn sự vui đẹp có nghĩa là món ăn.

10– gần như người để ý đến như vậy, lập tức đặng pháp Tam muội, hotline là “Bất khả tứ nghị hạnh”, có sức thần thông, dạo bước đi tự tại, không tồn tại sự gì ngăn ngại tất cả. Độ trong giây phút, mọi bạn được đi dạo khắp quả đât mà cúng nhường nhịn Phật, bố thí và diễn thuyết các pháp cho việc đó sanh nghe rồi về bên nước thì vừa đúng té ăn.

11– Tôi nguyện trong nhân loại của tôi không có tám món chướng nàn và những sự khổ não, và cũng không tồn tại những bạn phá lỗi giới luật.

12– Tôi nguyện trong trái đất ấy có rất nhiều món châu báu rất lạ đời và không phải gì buộc phải dùng đến ánh nắng của phương diện trời cùng mặt trăng. Các vị bồ Tát tự nhiên xung quanh thân thể có hào quang sáng chói, soi khắp những nơi, thường chiếu luôn không có ngày đêm, chỉ xem lúc nào bông nở thì cho rằng ban ngày, lúc nào bông xếp lại đến là đêm hôm mà thôi. Còn khí hậu thường xuyên điều hòa, ko nóng vượt cũng không lạnh quá.

13-Nếu những vị bồ Tát nào té xứ có tác dụng Phật các cõi khác, thì thứ 1 ở địa điểm cõi tôi, rồi mang đến cung Trời Đâu xuất, sau bắt đầu giáng sinh mang đến cõi ấy.

14– Tôi nguyện hóa độ bọn chúng sanh hầu như thành Phật hết rồi, tôi bắt đầu hiện lên trên hư không cơ mà nhập diệt.

15-Trong thời điểm tôi nhập diệt, thì có nhiều món âm nhạc thoải mái và tự nhiên kêu vang đủ pháp mầu nhiệm và những vị người yêu Tát nghe những tỏ đặng các lẽ huyền diệu.

16-Thưa Đức thế Tôn! Tôi nguyện khi làm người thương Tát nhưng mà dạo trong các cõi Phật, coi thấy phần lớn thức trang nghiêm phần lớn châu báu, những hình trạng, số đông xứ sở, và gần như hạnh nguyện của chư Phật, thì tôi những cầu đặng thành tích tất cả.

17– Tôi nguyện những vị Đẳng Giác tình nhân Tát hồ hết ở trong cõi tôi nhưng mà đợi mang đến thời kỳ sẽ ngã xứ làm cho Phật, chớ ko thọ sanh những cõi nào không giống nữa. Nếu những vị nào ao ước đến cõi khác thành Phật nhưng mà hóa độ bọn chúng sanh, thì tùy thuộc vào ý nguyện.

18-Thưa Đức nạm Tôn! trong khi tôi tu đạo người thương Tát, nguyện đặng cõi Phật tốt nhất có thể đẹp nhiệm mầu. Các vị người yêu Tát phát người thương Đề tâm, tu ý trung nhân tát hạnh, cơ mà đặng bực bổ xứ thành Phật, đa số sanh về vào cõi tôi cả.

19-Thưa Đức vậy Tôn! Tôi nguyện đặng như vậy, tôi bắt đầu thành Phật, với nguyện ngồi khoanh chưn bên trên tọa Kim Cang ở dưới cây người yêu Đề, trong tích tắc chứng thành Chánh Giác.

20– lúc thành Phật rồi, tôi đổi khác ra những vị hóa Phật và các vị tình nhân Tát, những như số những sông Hằng, đặng đi dạo các trái đất mà hóa độ chúng sanh, giảng dạy những Pháp nhiệm mầu và để cho hết thảy nghe Pháp rồi mọi phát người tình Đề Tâm, cho tới khi thành đạo cũng không đổi dời trung tâm trí.

21– khi tôi thành Phật rồi, bọn chúng sanh ở trong những cõi nếu thấy đặng tướng giỏi của tôi, hằng in ghi nhớ trong tâm luôn luôn, cho đến khi thành đạo cũng ko quên.

22– Tôi nguyện bọn chúng sanh vào cõi tôi, người nào cũng đủ căn thân toàn vẹn, không lỗi thiếu món gì. Nếu những vị ý trung nhân Tát ao ước xem thấy tướng tôi, hoặc nằm, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi, thì đa số thấy đặng cả. Khi thấy rồi, ngay lập tức phát bồ Đề tâm, và lại trong khi thấy tôi, đông đảo sự hoài nghi về đạo pháp tự nhiên hiểu biết đặng cả, không nên đợi tôi giải quyết và xử lý nữa.

23– Tôi nguyện lúc tôi thành Phật rồi, thì tôi đặng lâu mạng vô cùng vô tận, không đề cập xiết. Còn những vị bồ Tát trong cõi tôi cũng đặng sống thọ như vậy.

24– trong những lúc tôi thành Phật, bao gồm vô số người thương Tát đầy đủ tướng mạo Tỳ khưu, người nào thì cũng cạo đầu, đắp y, cho đến khi nhập Niết Bàn thì những tóc không lúc nào để mọc dài, và những y cũng không khi nào đổi bận như đồ fan thế tục.

*

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe mấy lời nguyện rồi, tức khắc thọ cam kết cho Vương chúng Thái Tử rằng: “Hay thay! giỏi thay! Ngươi là tín đồ Đại Trượng phu, trí huệ sáng sủa suốt, tỏ biết hầu hết lẻ, vạc nguyện rất lớn và rất nặng nề khăn, làm cho những việc công đức rất rộng sâu, quan trọng nghĩ bàn đặng. Chủ yếu ngươi là bậc trí huệ nhiệm mầu, mới làm đặng hồ hết sự như vậy.

Bởi ngươi vị hết thảy bọn chúng sanh cơ mà phát thệ nguyện cực kỳ nặng bự và cầu đặng cõi Phật cực kỳ trang nghiêm như thế, nên ta để hiệu ngươi là: Văn Thù Sư Lợi. Trải vô lượng hằng sa số kiếp về sau, ngươi đang thành Phật hiệu là: Phổ thánh thiện như Lai ở thế giới rất đẹp nhất đẽ, thương hiệu là tịnh tâm Vô Cấu Bảo Chi, thuộc về bên phương Nam.

Tất cả đều sự chỉnh tề của ngươi muốn thảy số đông thỏa mãn.

Này Văn Thù Sư Lợi, tự rày sắp tới về sau, trải hằng sa kiếp, ngươi tu tình nhân Tát đạo, trồng những căn lành, và trung khu trí thanh tịnh. Ngươi hằng vì chưng chúng sanh nhưng mà giáo hóa cho việc đó nó đông đảo dẹp trừ được những món tâm bịnh, vậy đề nghị chúng nó đa số xưng ngươi là một trong ông y sĩ hay, gồm một món thuốc thần để chữa trị lành được bịnh phiền não.

Vương bọn chúng Thái Tử thưa rằng: “Bạch Đức vậy Tôn! nếu như sự thệ nguyện của tôi đặng như lời Ngài thọ cam kết đó, thì tôi xin cả thế giới đều vang động và những Đức Phật mười phương phần lớn thọ ký cho tôi nữa”.

Vương bọn chúng Thái Tử thưa rồi, đương cúi đầu lễ Phật, tự nhiên giữa hư không có các thiết bị tiếng âm thanh vang rền ra mắt các pháp mầu nhiệm, và có các thứ bông tươi tốt thơm tho rải xuống như mưa.

Các vị người thương Tát sống các thế giới khác coi thấy như vậy, lập tức hỏi những Đức Phật rằng: “Do nhân duyên gì mà có điềm lành như thế?”

Các Đức phật nói rằng: ”Nay Chư Phật nghỉ ngơi mười phương hầu như thọ ký kết cho Văn Thù Sư Lợi tình nhân Tát sau sẽ thành Phật, đề nghị hiện ra điềm tốt ấy”.

Vương bọn chúng Thái Tử thấy vậy, lòng rất vui mừng, tức thì đãnh lễ Phật, rồi ngồi nghe thuyết Pháp.

Xem thêm: Dây Cáp Kết Nối Máy Ảnh Canon Với Máy Tính, Cáp Kết Nối Máy Ảnh Canon Với Máy Tính

Từ đó chuẩn bị sau, thái tử mạng chung, bào thai ra những thân khác cùng đời khác, kiếp nào thì cũng giữ gìn bạn dạng thệ, cố chí tu hành, học đạo Đại thừa, làm cho hạnh người thương tát, hóa độ chúng sanh hầu hết thành Phật đạo, mà cầu cho vừa lòng những sự cầu nguyện của mình.