thực hiện Phím Tắt mang đến Máy Nghe Nhạc :

Nghe Bài tiếp theo sau Nghe bài Phía Sau Space Mở/Dừng Lại


CÚNG HƯƠNG

Nguyện lấy lòng thành kính Gởi theo đám mây hương thơm Phưởng phất mọi mười phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời duy trì đạo Theo từ tánh làm lành thờ pháp giới bọn chúng sinh mong Phật từ gia hộ Tâm nhân tình Đề vững chắc và kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ Giác ( Xá rồi gọi tiếp bài xích kỳ nguyện )

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương vãi vô thượng ba cõi chẳng ai bởi Thầy dạy dỗ khắp trời người thân phụ lành thông thường bốn chủng loại Quy y tròn một niệm hoàn thành sạch nghiệp ba kỳ Xưng dương thuộc tán thán Ức kiếp không cùng tận

QUÁN TƯỞNG

Phật bọn chúng sinh tánh thường rỗng yên Đạo cảm thông không thể suy nghĩ bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phất bảo hào quang đãng sáng ngời Trước bảo toạ thân con hình ảnh hiện Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Bạn đang xem: Tung kinh nam mô a di đà phật mp3

ĐẢNH LỄ

Chí vai trung phong đảnh lễ: Nam mô tận hư không, vươn lên là pháp giới, quá hiện tại vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, hiền hậu Thánh Tăng, thường xuyên trụ Tam Bảo. ( 1 lạy ) Chí trung khu đảnh lễ: Nam tế bào Ta Bà Giáo chủ Bổn Sư phù hợp Ca Mâu Ni Phật, Đương lại hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi người tình Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn nhân tình Tát, Linh tô Hội Thượng Phật nhân tình Tát. ( 1 lạy ) Chí trung ương đảnh lễ: Nam tế bào Tây phương cực lạc trái đất đại từ bỏ đại bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán núm Am người tình Tát, Đại cố gắng Chí người yêu Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương ý trung nhân Tát, tịnh tâm Đại Hải Chúng ý trung nhân Tát. ( 1 lạy ) Chúng bé xin chí thành Sám ân hận Xưa kia gây nên bao hiểm sâu Đều do vô thỉ tham sảnh si do thân miệng ý phạt sanh ra không còn thảy từ ni xin sám hối

TÁN LƯ HƯƠNG

Kim lư vừa bén chiên lũ Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương hiện nay thành mây báu kiết tường Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền Pháp thân toàn cục hiện tiền chứng minh hương nguyện phước tức thì ban cho. Nam Mô hương Vân Cái ý trung nhân Tát. ( 3 lần )

CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi trọng điểm đà la ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào A rị da, Bà lô yết đế thước chén ra da, bồ đề tát đoả bà da, Ma ha tát đoả bà da, Ma ha mũ chào mào ni ca da. Án, Tát bàn ra phân phát duệ, Số đát mãng cầu đát toả. Nam tế bào tất kiết lật đoả y mông a rị da, Bà lô yết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam tế bào na ra cẩn trì, Hê rị ma ha cung cấp đa sa mế, Tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, Tát bà tát nhiều na ma bà già, Ma phạt đạt đậu, Đát điệt tha. Án a bà lô hê, Lô ca đế, Ca ra đế, Di hê rị, Ma ha bồ đề tát đoả, Tát bà tát bà, Ma ra ma ra, Ma hê ma hê rị đà dựng, Cu lô cu lô yết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, Ma ha phạt xà domain authority đế, Đà ra đà ra, Địa rị ni, Thất Phật ra da, Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, Mục đế lệ, Y hê y hê, Thất na thất na, A ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phát sâm, Phật ra xá da, Hô lô hô lô ma ra, Hô lô hô lô hê rị, Ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, tô rô sơn rô, ý trung nhân đề dạ người yêu đề dạ, ý trung nhân đà dạ người tình đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì, Địa rị sắc ni na, tía dạ ma na, Ta bà ha. Vớ đà dạ, Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, Ta bà ha. Vớ đà du nghệ, Thất bàn ra dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì, Ta bà ha. Ma ra na ra, Ta bà ha. Vớ ra tăng a mục khê da, Ta bà ha. Ta bà ma ha a vớ đà dạ, Ta bà ha. Mang kiết ra a vớ đà dạ, Ta bà ha. Cha đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn già ra dạ, Ta bà ha. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ, Ta bà ha. Nam tế bào hắc ra đát na nhiều ra dạ da. Nam tế bào a rị da, bà lô kiết đế, Thước bàn ra dạ, Ta bà ha. ( 3 lần ) Án tất năng lượng điện đô, Mạn đà ra, Bạt đà dạ, Ta bà ha.

NGHI THỨC TRÌ TỤNG

CHƠN NGÔN TỊNH PHÁP GIỚI

Án lam ( 7 lần )

CHƠN NGÔN TỊNH bố NGHIỆP:

Án, sa phạ, bà phạ, truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạt truật độ hám. (3 lần)

CHƠN NGÔN PHỎ CÚNG DƯỜNG:

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. ( 3 lần )

BÀI VĂN PHÁT NGUYỆN:

Nam mô Thập Phương thường xuyên Trụ Tam Bảo ( 3 lần )

Lạy đấn tam giới tôn Quy mạng mười phương Phật Nay con phát nguyện khủng Trì tụng ghê A Di Đà bên trên đền tứ ơn nặng trĩu Dưới cứu vãn khổ tam thiết bị Nếu có ai thấy nghe Đều phát nhân tình đề chổ chính giữa Khi mãn báo thân này sanh qua cõi cực La5d. Nam mô Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni Phật ( 3 lần )

BÀI KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu khôn xiết nhiệm mầu Trăm nghìn muôn kiếp cạnh tranh tìm ước Nay nhỏ nghe thấy siêng trì tụng, Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật, người yêu Tát Ma Ha Tát ( 3 lần )

PHẬT THUYẾT gớm A DI ĐÀ

( Hán dịch, đơn vị Dao Tần Ngài Tam Tạng pháp sư Cưu Ma La Thập dịch )

1. KỲ VIÊN ĐẠI HỘI

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở chỗ vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá- Vệ, với một nghìn nhì trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu hội. Điều là bậc Đại A La Hán mọi bạn điều quen biết, như là:

Trưởng lão Xá- Lợi- Phất, Đại Mục- Kiền- Liên, Đại Ca- Diếp, Ma- Ha Ca- Chiên- Diên, Ma- Ha Câu Hy- La, Ly- Bà- Đa, Châu- Lợi- Bàn- Đà- Già, Nan-Đà, A- Nan- Đà, La- Hầu- La, Kiều- Phạm- Ba- Đề, Tân Đầu- Lu- Phả- La- Đoạ, Ca- Lưu- Đà- Di, Ma-Ha Kiếp Tân Na, Bạc- Câu- La, A- Nâu- Lầu- Đà, những vị đại môn đồ như thế. Và hàng Đại nhân tình Tát, Văn- Thù- Sư- Lợi: Pháp- Vương- Tử, A- Dật- Đa người yêu Tát, Càn- Đà- Ha- Đề nhân tình Tát, Thường- Thinh- Tấn tình nhân Tát, cùng với những vị Đại người yêu Tát như vậy và với vô lượng chư Thiên như ông Thích- Đề- Hoàn- Nhơn..v..v… đại chúng cùng cho dự hội

2. Y BÁO CHÁNH BÁO

Bây gời Đức Phật bảo ngài Trưởng lão Xá- Lợi- Phất rằng: “ Từ trên đây qua châu mỹ quá mười muôn ức cõi Phật, có trái đất tên là rất Lạc, trogn trái đất đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà bây giờ đương nói pháp.

3. Y BÁO TRANG NGHIÊM

Xá Lợi Phất ! Cõi đó bởi sao tên là cõi rất Lạc? vì chúng sinh trong cõi đó không tồn tại bị phần nhiều sự khổ, chỉ hưởng phần lớn điều vui, đề xuất nước kia tên là cực Lạc.

Xá Lợi Phất! lại trong cõi cực Lạc gồm bảy từng bao lơn, bảy từng tấm che lưới, bảy từng hàng cây, đều bằng bốn chất báu bao quanh giáp vòng, chính vì như vậy nên nước kia tên là rất Lạc. Xá Lợi Phất! Lại vào cõi rất Lạc gồm ao bởi bảy châu báu, trong ao đầy dẫn nước đủ tám công đức, lòng thuần cần sử dụng cát đá quý trải làm đất.

Vàng bạc, lưu giữ ly, pha lê hiệp thành số đông thềm, đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường gồm lầu gác cũng phần nhiều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu giữ ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não. Vào ao bao gồm hoa sen lớn như bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh nắng xanh, sắc xoàn thời tia nắng vàng, dung nhan đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, mầu nhiệm thơm tho vào sạch.

Xá Lợi Phất! Cõi nước rất Lạc thành công công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá Lợi Phất! Lại rong cõi nước của Đức Phật đó, thường trỗi nhạc trời, đất bởi vàng ròng, sớm hôm sáo trời rưới hoa trời mạn đà la.

Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, phần đông lấy đãi hoa đựng số đông hoa giỏi đem cúng nhịn nhường mười muôn ức Đức Phật nghỉ ngơi phương khác, mang đến giờ ăn liền trở về bổn quốc nạp năng lượng cơm xong xuôi đi kinh hành.

Xá Lợi Phất! Cõi nước cực Lạc thắng lợi công đức trang nghiêm nhịn nhường ấy. Lài nữa, Xá Lợi Phất! Cõi đó thường sẽ có những như thể chim mầu sắc xinh tươi là thường, nào chim Bạch hạc, Khổng tước, Anh- võ, Xá- lợi, Ca- lăng- tần- già, Cọng- mạng; nhữn giớng chim đó đêm ngày sáu thời kêu tiếng hoà nhã.

tiếng chim đó diễn nói phần lớn pháp như ngũ căn, ngũ lực, thất người tình đề phần, chén thánh đạo phần..v..v.. Bọn chúng sanh vào cõi kia nghe giờ chim hoàn thành thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!

Xá- Lợi- Phất! Ông chớ cho rằng những như thể chim đó thiệt là vì tội báo sinh ra. Vì chưng sao? vày cõi của Đức Phật đó không tồn tại ba con đường dữ. Xá- Lợi- Phất! Cõi của Đức Phật kia tên con đường dữ còn không tồn tại huống gì lại có sự thật. Hầu như giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn tạo nên tiếng pháp được tuyên lưu lại mà thay đổi hoá tạo nên sự đấy thôi. Xá- Lợi- Phất! trong cõi nước của Đức Phật đó, gió dịu thổi động các hàng cây báu và cồn mành lưới báu, có tác dụng vang ra tiếng vi diệu, thí như trăm nghìn trang bị nhạc đồng một thời điểm hoà chung. Bạn nào nghe giờ đó tự nhiên và thoải mái đều sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang ngiêm dương ấy.

4. CHÁNH BÁO VÔ LƯỢNG THÙ THẮNG

Xá- Lợi- Phất! nơi ý ông nghĩ về sao? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Xá-Lợi- Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt những cõi nước vào mười phương không biến thành chướng ngại chính vì như vậy nên hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật đó với nhân dân của Ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, đề xuất hiệu là A Di Đà.

Xá- Lợi- Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn lại mang lại nay, đã có mười kiếp. Xá- Lợi- Phất! Lại Đức Phật đó bao gồm vô lượng vô bờ Thanh Văn đệ tử phần nhiều là bực A La Hán, chẳng bắt buộc ính đếm mà có thể biết được, hàng tình nhân Tát bọn chúng cũng đông như thế.

Xá- Lợi- Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành công công đức trang nghiêm nhường nhịn ấy. Xá- Lợi- Phất! Lại trong cõi cực Lạc, hầu hết chúng sinh vãng sanh vào này đều là bực bất thối chuyển.

Trong đó có nhiều vị bực độc nhất vô nhị sanh bửa xứ, số đó siêu đông, chẳng bắt buộc tính đếm nhưng hết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô hạn a – tăng – kỳ nhằm nói thôi! Xá- Lợi- Phất! cùng sanh nào nghe số đông điều trên đây, phải phải phạt nguyện cầu sanh về nước đó.

Ví sao? vì chưng đặng thuộc với những bậc Thượng thiện nhơn như thế câu hội một chỗ.

5.NHƠN HẠNH VÃNG SANH

Xá- Lợi- Phất! Chẳng hoàn toàn có thể dùng chút đỉnh thiện căn phước đức nhơn duyên nhưng được sanh về cõi đó. Xá- Lợi- Phất! Nếu gồm thiện phái nam tử, thiện phái nữ nhân nào nghe nói ông phật A Di Đà, rồi chấp trì thương hiệu của Đức Phật đó, hoặc vào một ngày, hoặc nhị ngày, hoặc tía ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời tín đồ đó mang đến lúc lâm phổ biến Đức Phật A Di Đà thẳng hàng Thánh bọn chúng hiện thân ở trước người đó.

Người đó thời gian chết tâm thần không điên đảo, ngay tắp lự được vãng sanh về cõi nước rất Lạc của Đức Phật A Di Đà. Xá- Lợi- Phất! Ta thấy tất cả sự tiện ích ấy phải nói đa số lời như thế. Nếu gồm chúng sanh nào, nghe hồ hết lời trên đó, phải phải phạt nguyện sinh về cõi nước cực Lạc.

6. SÁU PHƯƠNG PHẬT ĐỒNG KHUYÊN TIN

Xá- Lợi- Phất! Như Ta bây giờ ngợi khen công đức tiện ích chẳng thể suy nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, phương Đông cũng có thể có đức A- Súc- Bệ- Phật, Tu- Di- tướng Phật, Đại- Tu- Di Phật, Tu- Di- quang quẻ Phật, Diệu- Âm Phật; Hằng hà sa số đều Đức Phật như vậy đều ngơi nghỉ tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên mà nói lời trung thực rằng: “ chúng sanh các người phải phải tin kinh: xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! quả đât phương Tây, tất cả đức Vô Lượng- lâu Phật, Vô- Lượng- tướng tá Phật, Vô- Lượng- Tràng Phật, Đại quang quẻ Phật, Đại- Minh Phật, Bửu- tướng Phật, Tịnh- quang quẻ Phật. Hằng hà sa số phần đông đức Phật như thế, phần đông ở trên nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cõi tam thiên đại thiên nhưng mà nói lời thật thà rằng: “ chúng sanh các ngươi phải bắt buộc tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức tuyệt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương Bắc, gồm đức Diệm- Kiên- Phật, Tơi- Thắng- Âm- Phật, Nan- Trở Phật, Nhựt- sinh Phật, Võng- Minh Phật. Hằng hà sa số đều đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng dài trùm kharwpcõi tam thiên đại thiên mà lại nói lời thật thà rằng:“ chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tư Nghị Công Đức độc nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương dưới, tất cả đức Sư- Tử Phật, Danh- Văn Phật, Danh- quang quẻ Phật, Đạt- Mạ Phật, Pháp- Tràng Phật, Trì- Pháp Phật, Hằng hà sa số gần như đức Phật như thế, hầu như ở tại nước mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ chúng sanh những ngươi phải đề nghị tin kinh: Xưng Tán Bất Khả bốn Nghị Công Đức tốt nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.

Xá- Lợi- Phất! thế giới phương trên, gồm đức Phạm- Âm- Phật, Tú- Vương- Phật, Hương- Thượng- Phật, Hương- Quang- Phật, Đại- Diệm- Kiên Phật, Tạp- Sắc- Bửu- Hoa- Nghiêm- Thân Phật, Ta- La- Thọ- vương Phật, Bửu- Hoa Đức Phật, Kiến- Nhứt- Thiết- Nghĩa Phật, Như- Tu- Di- tô Phật. Hằng hà sa số rất nhiều đức Phật như thế, phần đông ở trên nước mình, hiển thị tướng lưỡi rộng lâu năm trùm khắpcõi tam thiên đại thiên cơ mà nói lời thành thật rằng:“ bọn chúng sanh các ngươi phải buộc phải tin kinh: Xưng Tán Bất Khả tứ Nghị Công Đức độc nhất vô nhị Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”. Xá- Lợi- Phất! khu vực ý của ông nghĩ ráng nào, ví sao thương hiệu là kinh: Nhứt- Thiết- Chư- Phật Sở Hộ Niệm?

Xá- Lợi- Phất! do nếu bao gồm thiện phái nam tử, thiện cô bé nhân nào nghe tởm này cơ mà thọ trì đó, cùng nghe thương hiệu của Đức Phật, thời đều thiện phái nam tử thuộc thiện bạn nữ nhơn ấy những được tất cả các tiên phật hộ niệm, phần đa được không thối chuyển địa điểm đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá- Lợi- Phất! mang đến nên các ông đều bắt buộc tin nhận lời của Ta và của những đức Phật nói. Xá- Lợi- Phất! ví như có tín đồ đã phát nguyện, bây giờ phát nguyện, vẫn phát nguyện mong mỏi sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những người ấy phần nhiều đặng ko thối chuyển khu vực đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước kia, hoặc sẽ sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc đang sanh về.

Xá- Lợi- Phất! mang đến nên những thiện nam giới tử, thiện nữ giới nhân nếu bạn nào có tin tưởng thời phải cần phát nguyện sinh về cõi nước kia.

7. THUYẾT ghê RẤT KHÓ

Xá- Lợi- Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức cần thiết nghĩ bàn của các đức Phật, các đức Phật này cũng ngợi khen công đức quan yếu nghĩ bàn của Ta cơ mà nói lời này: “Đức ham mê Ca Mâu Ni Phật hay có tác dụng được việc rất khó khăn hi hữu, hoàn toàn có thể ở vào cõi Ta Bà đời ác năm món trược: kiếp trược, loài kiến trược, phiền trược, óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, nhưng Ngài hội chứng được ngôi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì những chúng sanh nói kinh pháp cơ mà tát cả trần thế khó tin này”.

Xá- Lợi- Phất! phải biết rằng Ta sinh sống trong đời ác ngũ trược thật hành việc khó này: đặng thành bậc Vô Thượng Chánh Giác cùng vì toàn bộ thế gian nói tởm pháp cạnh tranh tin này, đó là rất khó! Đức Phật nói kinh này rồi, ngài Xá- Lợi- Phất cùng những vị Tỳ kheo, toàn bộ trong đời: Trời, Người, A- Tu- La, v..v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều sung sướng tin dìm đảnh lễ Phật mà lại lui ra. Phật Nói kinh A Di Đà

A-Di- Đà Phật Tán:

Giáo chủ nhân loại Tây phương là bậc Năng Nhơn của Tịnh độ; 48 nguyện độ bọn chúng sanh; Lời phát nguyện thề vô cùng sâu xa. Thượng Phẩm Thượng Sanh, Đồng cho BỬU LIÊN THÀNH.

1.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Lượng-Quang-Như Lai.

2.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Biên-Quang-Như Lai.

3.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Ngại -Quang-Như Lai.

4 .- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc quả đât Di-Đà Hải-Hội, Vô-Đối-Quang-Như Lai.

5.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Diệm-Vương -Quang-Như Lai. 6.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Thanh-Tịnh-Quang-Như Lai.

7.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Hoan-Hỉ -Quang-Như Lai.

8.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc trái đất Di-Đà Hải-Hội, Trí-Huệ-Quang-Như Lai.

9.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Nan-Tư -Quang-Như Lai.

10.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Bất-Đoạn-Quang-Như Lai.

11.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc thế giới Di-Đà Hải-Hội, Vô-Xưng-Quang-Như Lai.

12.- Nam-mô An-Dưỡng quốc, Cực-Lạc nhân loại Di-Đà Hải-Hội, Siêu-Nhựt-Nguyệt-Quang-Như Lai.

BÁT-NHÃ-BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH

Khi Ngài nhân tình Tát cửa hàng Tự Tại nhân tình Tát thực hành chuyên sâu pháp chén bát Nhã tía la mật đa, Ngài soi thấy năm uẩn đệu không, buộc phải qua không còn thảy khổ ách. Này ông Xá Lợi Tử, sắc chẳng không giống gì Không, ko chẳng khác gì Sắc, Sắc chính là Không, Không chính là Sắc. Thụ, Tưởng, Hành, tức cũng hồ hết như thế. Náy ông Xá Lợi Tử, tướng “ không “ của số đông pháp ấy ko sinh ko diệt, không nhơ không sạch, không thêm ko bớt.

Cho đề xuất trong “ chân ko “ không có Sắc, không tồn tại Thụ, Tưởng, Hành, Thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý; không tồn tại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới; không tồn tại vô minh, cũng không tồn tại cái không còn vô minh; không có già chết, nhưng mà cũng không tồn tại cái không còn già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo; không tồn tại trí tuệ, cũng không có chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ hội chứng đắc đề nghị Bồ tát y theo bát nhã bố la mật đa, chổ chính giữa không phòng ngại, vị không chống ngại buộc phải không sợ hãi hãi, xa hẳn mộng tưởng điên đảo, đạt tới mức cứu cánh Niết bàn. Chư Phật trong tía đời cũng y vào chén bát nhã cha la mật đa, được đạo trái vô thượng, chánh đẳng chánh giác.

Cho nên tìm hiểu Bát nhã tía la mật nhiều là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư. Vì vậy, nói ra bài xích chú chén bát nhã cha la mật đa, liền nói bài xích chú ấy rằng: “ Yết đế yết đế, bố la yết đế, tía la tăng yết đê, bồ đề tát bà ha”. Bạt Nhứt-Thiết-Nghiệp-Chướng

Căn-Bổn Đắc sinh Tịnh-Độ Đà La-Ni:

Nam tế bào A Di Đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ -Đa địa dạ tha A di rị đô bà tỳ A di rị đa, tất đam bà tỳ A di rị đa, Tì ca lan đế A di rị đa, Tì ca lan nhiều Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ – Ta bà ha ( 7 trở nên )

KỆ CA NGỢI PHẬT

Thân Phật Di Đà sắc tiến thưởng ròng, Tướng tốt sáng ngời ko gì sánh, Bạch hào uyển đưa năm Tu Di, Mắc biếc lắng trong bốn bể lớn, vô vàn hoá Phật trong hào quang, chúng hoá nhân tình tát cũng vô biên, tư mươi tám nguyện độ bọn chúng sanh, Chín phẩm sen xoàn lên giải thoát.

Nam mô Tây Phương cực Lạc nhân loại Đại từ bỏ Đại Bi , tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

Nam tế bào A Di Đà Phật ( 1 chuỗi )

Nam tế bào Quán ráng Âm nhân tình Tát ( 3 lần )

Nam mô Đại cụ Chí ý trung nhân Tát ( 3 lần )

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng người thương Tát ( 3 lần )

SÁM DI ĐÀ

Muốn đi gồm một mặt đường nầy, Nhứt trọng điểm niệm Phật cực nhọc gì thoát ra, Vậy khuyên buộc phải niệm Di-Đà, Hồng danh sáu chữ thật là cực kỳ cao. Tuyệt trừ tám vàn è lao, Tham thiền tiệm tưởng pháp nào cũng thua, Di-Đà xưa cũng làm vua, quăng quật ngối quăng quật nước vô chùa mà tu, Xeta ra trường đoản cú kiếp đang lâu, Hiệu là Pháp-Tạng-Tỳ-kheo kia mà. Trong những khi ngài mới xuất gia, bốn mươi tám nguyện phân phát ra một lần. Nguyện nào thì cũng lắm oai phong thần, Nguyện nào cũng trọng về phần độ sanh, vì chưng thương nhân loại bất bình, yêu cầu chi đầu Phật mà lại đành vứt ngôi, Thầy là Bảo-Tạng Như-Lai, chúng ta là Bảo-Hải tức Ngài Thích-Ca Thích-Ca nguyện độ Ta-bà, Di-Đà nguyện xuất hiện nhà Lạc-bang, Mở ao chín phẩm sen vàng, Xây thành cha bảo đồ bầy thất trân. Lưu ly quả khu đất sáng ngần, Lầu châu gác ngọc mười phần trang nghiêm. Hoa trời rưới một ngày dài đêm, có cây rất báu có chim khôn xiết kỳ, lạ lùng cái cảnh Phương Tây, Mười phương cõi Phật cảnh nào thì cũng thua. Thanh quang vui vẻ bốn mùa, Nước reo Pháp Phật gió khua nhạc trời. Di Đà tất cả thệ một lời, mở ra cõi ấy tiếp người vãng sanh, Mười phương ai phạt lòng thành, Nhất trọng tâm mà niệm hòng danh của Ngài. Mỗi ngày trong thời điểm hôm mai, Niệm từ mười tiếng mang đến rày tía trăm, khi đi, lúc đứng, lúc nằm, siêng trì niệm Phật, lòng chuyên phát nguyền. Nguyện sanh về cõi Bảo Liên, Là chỗ Cực Lạc sinh hoạt miền Tây phương, Đến lúc thọ mạng vô thường, Tì Ngài phóng ngọn hào quang đãng rước liền, Biết bao phước đức nhơn duyên, Đã về Cực-Lạc còn phiền não chi, Sự vui trời cũng chẳng bì, Đêm đêm thư thả ngày ngày vui chơi, Sống thọ kiếp kiếp đời đời, không già không bị tiêu diệt không dời đi đâu. Nguyện đến lúc bé sắp lâm thông thường Sạch trừ tất cả những chướng ngại Tận đôi mắt thấy Đức A Di Đà ngay thức thì được vãng sanh về cực Lạc Phật kia, bọn chúng hội gần như thanh tịnh nhỏ liền từ thẳng hoa sen sanh Thấy rõ Đức Phật Vô Lượng quang hiền lành tiền trao nhỏ “ người thương đề cam kết “ Được Đức Như Lai thọ ký dứt Con hoá vô số trăm ức thân mức độ trí rộng lớn khắp mười phương lợi ích tất cả cõi chúng sanh

HỒI HƯỚNG

Tụng kinh công tiết hạnh hơn không còn Phước đức không ít cùng hồi hướng Nguyện pháp giới to lớn cùng chúng sanh Đều sanh sang trọng nước Phật A Di Đà Nguyện diệt tía chướng cùng phiền óc Nguyện được trí huệ trong sạch nhất toàn bộ tội chướng phần đa tiêu hết đời đời thường làm đạo bồ Tát Nguyện sinh về tây thiên nước Tịnh Chín phẩm hoa sen là cha mẹ Hoa nở thấy Phật được vô sanh Bậc ý trung nhân Tát là anh em không thoái lui Nguyện mang công đức nầy, Một lòng thịnh hành cho toàn bộ Con và toàn bộ chúng sanh, Đều được thành nhà phật cả.

Xem thêm: Top 10 Món Quà Tự Làm Độc Đáo Nhất Dành Tặng Người Yêu Vào Dịp Giáng Sinh 2021

LỄ TAM QUY Y

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo Đạo cả, phát lòng vô thượng. ( 1 lạy ) từ bỏ quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ khiếp tạng, trí huệ như biển. ( 1 lạy ) từ bỏ quy y tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, không còn thảy ko ngại. ( 1 lạy ) (đứng thẳng lẹo tay hiểu )

HOÀ phái nam THÁNH CHÚNG

( xá 1 xá rồi phát âm tiếp )

Nguyện rước công đức nầy, hướng tới khắp vớ cả, Đệ tử và chúng sanh, Đều trọn thành Phật đạo.