Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Tra từ điển pháp việt online

*
*
*

Từ điển Pháp Việt.French-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vãn từ điển WordNet, tự điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết lập app phần mềm từ điển trên Windows để tra từ bỏ điển dễ ợt khi hiểu văn bạn dạng trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem phía dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
trường đoản cú điển a walking (living) dictionary: từ điển sống, người học rộng biết các (định ngữ) có tính chất từ điển, có đặc điểm sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
thư mục
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
tự điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : trường đoản cú điển auto
composite external symbol dictionary : trường đoản cú điển cam kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : tự điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển biểu hiện
dictionary code : mã từ điển
dictionary order : thứ tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : tự điển điện tử
external symbol dictionary : từ điển cam kết kiệu kế bên
frequency dictionary : từ bỏ điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : từ bỏ điển nguồn tin tức
information resource dictionary schema : sơ vật dụng từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển tài liệu tích hòa hợp
machine dictionary : từ điển đồ vật
main dictionary : tự điển chủ yếu
mechanical dictionary : tự điển cơ giới
relocation dictionary : từ điển đưa vị
relocation dictionary : trường đoản cú điển gửi vị trí
relocation dictionary : tự điển định vị lại
relocation dictionary : tự điển tái định vị
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn tin tức

*

*Xem thêm: Giang Hồ Mạng Huấn Hoa Hồng Bị Đánh Nhập Viện Ở Thái Nguyên

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to lớn consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish