*

*

*

*

*

Công ty Cổ phần technology Sen Đỏ

Cơ quan liêu cấp: Sở chiến lược và Đầu bốn TPHCM.