*
 
PHẬT THUYẾT khiếp A DI ĐÀ

Như thị ngã văn: độc nhất vô nhị thời, Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cấp Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, bọn chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem: Phật thuyết kinh a di đà

Tinh chư người yêu Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa người tình Tát, Càn-đà-ha-đề người yêu Tát, thường Tinh Tấn bồ Tát, dữ như thị đẳng chư đại ý trung nhân Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại bọn chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương thừa thập vạn ức Phật độ, hữu nhân loại danh viết rất Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà cầm cố danh vi rất Lạc? Kỳ quốc bọn chúng sanh, vô hữu bọn chúng khổ, đản thọ chư lạc, thế danh cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị cố gắng bỉ quốc danh vi rất Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì nhằm thuần dĩ kim sa ba địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân giữ ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim, ngân, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm mức độ chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh sắc đẹp thanh quang, huỳnh sắc đẹp huỳnh quang, xích dung nhan xích quang, bạch sắc đẹp bạch quang, vi diệu hương thơm khiết.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường xuyên tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ chúng sanh, thường xuyên dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thạnh bọn chúng diệu hoa, cúng nhường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời hoàn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành quả như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng vi diệu tạp sắc đưa ra điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng chi điểu.

Thị chư bọn chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sanh văn thị âm dĩ, giai vớ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ vật dụng vị thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo đưa ra danh, hà huống hữu thật? Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, biến đổi sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy đụng chư bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc mặt khác câu tác. Văn thị âm giả, thoải mái và tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà cầm hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị cụ hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Cụ danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô bờ thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số bỏ ra sở năng tri. Chư bồ Tát chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thành công như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ, chúng sanh sanh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung nhiều hữu tốt nhất sanh ngã xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ thuyết.

Xá-lợi-phất! chúng sanh văn giả, ưng đương phạt nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Chính vì giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội độc nhất vô nhị xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện thiếu nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược tốt nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng thông thường thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Thị nhân bình thường thời, trung tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật cực Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! té kiến thị lợi vậy thuyết thử ngôn. Nhược hữu bọn chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phân phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như bổ kim giả tán thán A-di-đà Phật, bất khả bốn nghị công đức chi lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng mạo Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến hóa phú tam thiên đại thiên rứa giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! phái nam phương nhân loại hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang đãng Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên cầm giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương vậy giới, hữu Vô Lượng lâu Phật, Vô Lượng tướng tá Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng Phật, Tịnh quang đãng Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, vươn lên là phú tam thiên đại thiên cầm giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương vắt giới, hữu Diệm Kiên Phật, về tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sinh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, biến đổi phú tam thiên đại thiên gắng giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương cố gắng giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên cầm cố giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tốt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương nhân loại hữu Phạm Âm Phật, Tú vương Phật, hương Thượng Phật, hương thơm Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la lâu Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di tô Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, trở nên phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cầm cố danh vi: độc nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện phái nam tử, thiện phụ nữ nhân, văn thị khiếp thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái nam tử, thiện đàn bà nhân, giai vi độc nhất vô nhị thiết chư Phật chi sở hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị cầm cố Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ bổ ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ phạt nguyện, kim phạt nguyện, đương vạc nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Xem thêm: Các Bài Hội Thoại Tiếng Trung Thông Dụng Nhất, Hội Thoại Tiếng Trung: Đến Nhà Bạn Chơi (Phần 1)

Thị vậy Xá-lợi-phất! Chư thiện phái mạnh tử, thiện phụ nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương phân phát nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như té kim đưa xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán vấp ngã bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu bỏ ra sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, loài kiến trược, phiền óc trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư chúng sanh thuyết thị duy nhất thiết thế gian khổ tín chi pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri bửa ư ngũ trược ác thế, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị tuyệt nhất thiết trần thế thuyết demo nan tín bỏ ra pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết thử thử khiếp dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, tuyệt nhất thiết rứa gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.