quản trị Hồ Chí Minh - nhân vật giải phóng dân tộc, danh nhân bản hóa nhân loại đã hiến đâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp hóa giải dân tộc, rước lại cuộc sống thường ngày ấm no, từ bỏ do, niềm hạnh phúc cho quần chúng. # Việt Nam. Sự nghiệp giải pháp mạng phong phú, sống động của sài gòn đã để lại cho dân tộc ta các “Di sản” quý báu, trong đó, những sáng chế lý luận của Người về phong thái mạng giải tỏa dân tộc là 1 trong những dấu ấn nổi bật, góp phần tạo bắt buộc những chiến thắng vĩ đại của cách mạng Việt Nam, đồng thời có giá trị thời đại sâu sắc.
*

1. Những trí tuệ sáng tạo lý luận của hồ Chí Minh về cách mạng hóa giải dân tộc

Thứ nhất, cách mạng giải phóng dân tộc bản địa muốn thành công phải đi theo tuyến phố cách mạng vô sản

Trong quy trình vận dụng lý luận cách mạng vô sản vào Việt Nam, hcm đã bền chí khắc phục đa số trở hổ ngươi của xu hướng giáo điều, nhấn mạnh một chiều đấu tranh kẻ thống trị trong nửa sau trong thời hạn 20 và nửa đầu những năm 30 của cụ kỷ XX, tạo nên lý luận bí quyết mạng giải phóng dân tộc theo định hướng vô sản tất cả sức sống to gan mẽ, xâm nhập trong đông đảo quần chúng nhân dân. Đi theo tuyến đường cách mạng vô sản, hcm sớm xác định phương hướng chiến lược của phương pháp mạng vn là “làm tứ sản dân quyền biện pháp mạng và thổ địa bí quyết mạng nhằm đi tới xã hội cộng sản”(3). Sau khi giành độc lập, cần tiến lên gây ra CNXH. Kề bên đó, Người dành nhiều tâm trí vào sự nghiệp bí quyết mạng XHCN và kiến tạo CNXH ở Việt Nam, hình thành yêu cầu những quan điểm hết sức cơ bạn dạng về CNXH và tuyến đường đi lên CNXH xuất phát từ một nước thuộc địa, với đa số tàn tích phong loài kiến nặng nề; khẳng định những đặc trưng bản chất của CNXH, phương châm và bước tiến để đạt tới mức CNXH. Đó là một quá trình cải biến cách mạng thọ dài, gian khổ, bắt buộc trải trải qua không ít chặng đường khác nhau, toàn bộ vì sự nghiệp giải phóng con người, tạo nên con người trở nên tân tiến toàn diện, có cuộc sống thường ngày ấm no, tự do, hạnh phúc.

Bạn đang xem: Phân tích tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc

Cách mạng giải phóng dân tộc theo tuyến phố cách mạng vô sản, tức là chủ quyền dân tộc đi tới CNXH. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết, là tiền đề đi tới CNXH. Không giành được chủ quyền dân tộc sẽ không tồn tại gì hết. Độc lập dân tộc thể hiện tại đoạn giành và giữ chính quyền dân người chủ sở hữu dân, chuẩn bị tiền đề tăng trưởng CNXH. Nhưng nếu nước chủ quyền mà dân không hưởng trọn hạnh phúc, tự do thì hòa bình cũng chẳng bao gồm nghĩa lý gì. CNXH là hạnh phúc, từ bỏ do. Vày vậy, phải xây dựng CNXH như là sự việc phát triển thế tất của hòa bình dân tộc, để đảm bảo an toàn độc lập dân tộc và tạo nên bước cải tiến và phát triển mới với một trình độ chuyên môn cao hơn của toàn cục tiến trình bí quyết mạng. Đây chính là sự cải tiến và phát triển sáng tạo vấn đề của V.I.Lênin về kiểu cách mạng không xong xuôi - phương pháp mạng dân tộc dân công ty và biện pháp mạng XHCN, giữa hai giai đoạn đó không có một tường ngăn thành nào ngăn cách cả.

Cuộc bí quyết mạng mon Tám năm 1945, bởi Đảng và sài gòn lãnh đạo đã xuất hiện một thời đại mới cho dân tộc nước ta - thời đại độc lập dân tộc nối liền với CNXH. Bền chí với tuyến đường đã lựa chọn, trải qua 30 năm trường kỳ nội chiến chống thực dân Pháp với đế quốc Mỹ xâm lược, với niềm tin “thà hy sinh toàn bộ chứ nhất mực không chịu đựng mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, “không bao gồm gì quý hơn độc lập, từ bỏ do”; trên các đại lý đường lối đúng đắn, sáng chế của Đảng, với sức khỏe tổng đúng theo của toàn dân tộc, quân và dân ta đã lần lượt tiến công bại các chiến lược chiến tranh của thực dân, đế quốc, hóa giải dân tộc, thống nhất đất nước. Trong cuộc tranh đấu trường kỳ này, tất cả người dân vn đã bền chí đấu tranh cho tự do dân tộc và thoải mái cho nhân dân. Quyền vốn dĩ thoải mái và tự nhiên đó của con người việt Nam, của dân tộc việt nam được xã hội quốc tế đón nhận như là một trong những tư tưởng mập của thời đại.

Thứ hai, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải vị Đảng cộng sản lãnh đạo

Đây là một sáng tạo của hcm về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc. Tp hcm cho rằng, “Cách mệnh thứ nhất phải có đảng giải pháp mệnh... Đảng bao gồm vững cách mệnh bắt đầu thành công...”(5). Đảng đó bắt buộc được sản xuất theo cách thức đảng kiểu bắt đầu của V.I.Lênin, được vũ trang bởi chủ nghĩa Mác - Lênin. Trọng trách lãnh đạo của Đảng cộng sản là: khẳng định mục tiêu của phương pháp mạng, xuất bản đường lối biện pháp mạng hóa giải dân tộc; thông qua cương lĩnh, tổ chức vận động, tập hợp các lực lượng cách mạng, phát hành Mặt trận dân tộc bản địa thống nhất. Đối với biện pháp mạng Việt Nam, Đảng cùng sản phải triển khai đồng thời nhì nhiệm vụ: kháng đế quốc và kháng phong kiến, giành độc lập dân tộc, mang lại tự vày và hạnh phúc cho nhân dân. Cương lĩnh thiết yếu trị trước tiên được thông qua tại Hội nghị ra đời Đảng vị Nguyễn Ái Quốc soạn thảo vẫn khẳng định: “Đảng là đội đón đầu của vô sản giai cấp”(6). Điều đáng chăm chú là, chủ tịch Hồ Chí Minh đến rằng, Đảng không chỉ là của riêng ách thống trị công nhân, cơ mà của toàn dân tộc. Trên Đại hội lần đồ vật II của Đảng (tháng 02/1951), tp hcm phân tích: “Trong quy trình hiện nay, quyền lợi và nghĩa vụ của thống trị công nhân với nhân dân lao đụng và của dân tộc là một. Cũng chính vì Đảng Lao động vn là Đảng của ách thống trị công nhân với nhân dân lao động, vì thế phải là Đảng của dân tộc Việt Nam”(7). Năm 1961, lúc nhân dân miền bắc bộ đang tiến hành kế hoạch 5 năm lần sản phẩm nhất, hồ chí minh một đợt nữa khẳng định: “Đảng ta là Đảng của giai cấp, đồng thời cũng chính là của dân tộc, ko thiên tư, thiên vị”(8).

Đó là một Đảng đạo đức và văn minh, được võ trang bằng lý luận Mác - Lênin; có khả năng chính trị vững vàng; lực lượng cán bộ, đảng viên gồm phẩm hóa học đạo đức trong sáng, năng lực trí tuệ dồi dào, biết giải quyết mọi vấn lời khuyên phát từ thực tiễn nước ta và theo kịp cách tiến của thời đại. Đảng đó buộc phải xây dựng được một khía cạnh trận dân tộc bản địa thống tuyệt nhất rộng rãi, vững chắc, lâu dài, chân thành, đoàn kết; trong đó, lực lượng của Đảng là cả dân tộc, mọi bé dân nước Việt, bé Lạc con cháu Hồng. Đảng này còn biết tập hợp những lực lượng phương pháp mạng và văn minh trên quả đât đấu tranh chống quân thù chung là chủ nghĩa thực dân, vì mục tiêu chung của nhân loại tiến bộ là: hòa bình, độc lập dân tộc, dân công ty và tân tiến xã hội.

Thực tiễn nhiều mẫu mã cách mạng Việt Nam chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và tối ưu của Đảng là nhân tố bậc nhất quyết định chiến thắng của giải pháp mạng Việt Nam. Đồng thời, thiết yếu trong quy trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã có tôi luyện, thách thức và không chấm dứt trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng danh với sứ mệnh và thiên chức lãnh đạo giải pháp mạng, xứng danh với sự tin tưởng của nhân dân; qua đó, xác minh một chân lý, “ở Việt Nam không có một lực lượng bao gồm trị như thế nào khác, xung quanh Đảng cùng sản vn có đủ phiên bản lĩnh, trí tuệ, ghê nghiệm, uy tín và năng lực lãnh đạo nước nhà vượt qua hầu như khó khăn, demo thách gay cấn để đưa dân tộc bản địa đến bờ bến vinh quang, hạnh phúc”(9).

Thứ ba, phương pháp mạng hóa giải dân tộc là sự việc nghiệp câu kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công nông

Sinh thời, hcm chỉ rõ: “Cách mạng giải tỏa dân tộc là sự việc nghiệp liên hiệp toàn dân, trên cơ sở liên minh công nông làm cho nòng cốt”... Vào đó, “thực hiện mang lại được liên hiệp công nông vị đó là sự bảo vệ chắc chắn độc nhất những chiến thắng của bí quyết mạng”(10).

Từ thực tế Việt Nam, với hay đại đa phần dân số là nông dân, hcm cho rằng, nông dân là những người chịu các tầng áp bức, bị túng thiếu hóa phải họ luôn luôn có ý thức phản bội kháng, sẵn sàng chuẩn bị tham gia biện pháp mạng. Vì đó, biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa phải gồm sự thâm nhập của giai cấp nông dân và là việc nghiệp của toàn dân. Quản trị Hồ Chí Minh khẳng định: Nông dân là 1 trong những lực lượng không hề nhỏ của dân tộc, một liên minh rất trung thành với chủ của thống trị công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, ao ước độc lập, thống độc nhất thật sự, ắt phải phụ thuộc lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng lớn lớn, sẵn gồm lòng nồng nàn yêu nước, sẵn bao gồm chí khí nhất quyết đấu tranh và hy sinh. Do vậy, vụ việc giải phóng dân tộc ở Việt Nam, thực chất là vụ việc nông dân. Dân cày vừa là cồn lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt, cùng cũng là đối tượng người sử dụng vận động của giải pháp mạng.

Đánh giá chỉ cao vai trò, thiên chức của ách thống trị nông dân, nhưng mà Hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định, ách thống trị công nhân là giai cấp lãnh đạo bí quyết mạng với Đảng nên lãnh đạo thiết kế khối liên minh công - nông làm nòng cốt cho Mặt trận dân tộc thống nhất. Sài gòn chủ trương vận động, tập hợp rộng thoải mái các tầng lớp nhân dân Việt Nam, những người dân mất nước, đang phải chịu thân phận nô lệ, thâm nhập vào khía cạnh trận dân tộc thống nhất, nhằm huy động sức khỏe của toàn dân tộc bản địa vào cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Đây là luận điểm rất mới, có giá trị giải thích và thực tiễn to lớn đối với cách mạng thay giới, đặc biệt là phong trào giải hòa dân tộc. Đó là sự bổ sung cập nhật kịp thời vào kho báu lý luận của nhà nghĩa Mác - Lênin. Rất có thể nói, đối với cách mạng Việt Nam, luận điểm của tp hcm về vụ việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên cửa hàng liên minh công - nông vẫn được vận dụng một bí quyết chủ động, sáng tạo trong tiến trình tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc.

Thứ tư, biện pháp mạng giải phóng dân tộc bản địa phải được tiến hành bằng con phố cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh chính trị của quần bọn chúng với đấu tranh vũ trang; tiến hành khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn

Vượt lên bốn tưởng của những nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối, sài gòn xác định cách thức đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở việt nam phải được tiến hành bằng tuyến đường cách mạng bạo lực, phối hợp đấu tranh thiết yếu trị của quần chúng với tranh đấu vũ trang; thực hiện khởi nghĩa từng phần tiến tới tổng khởi nghĩa giành chiến thắng hoàn toàn.

Trên cơ sở nắm rõ những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, hồ Chí Minh đã nhận được thức sâu sắc thực chất của cơ chế thực dân: “Chế độ thực dân, tự phiên bản thân nó, đã là một hành động bạo lực của kẻ mạnh đối với kẻ yếu ớt rồi”(11),“lũ giặc giật nước, bị tiêu diệt thì chết, nết ko chừa. Càng gần thua thảm thì chúng càng hung ác”(12). Fan khẳng định: “Độc lập tự do không thể cầu xin mà bao gồm được”. Bởi vậy, để thực hiện cuộc phương pháp mạng giải phóng dân tộc, cũng giống như cuộc chống chọi để bảo đảm an toàn độc lập dân tộc, bảo vệ CNXH, vớ yếu cần “Dùng bạo lực cách mạng phòng lại đấm đá bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền và đảm bảo chính quyền”(13).

Quan điểm bạo lực cách mạng của hồ nước Chí Minh không còn đối lập với lòng tin yêu chuộng chủ quyền và nhà nghĩa nhân đạo của dân tộc nước ta mà là việc tiếp nối truyền thống nhân nghĩa của phụ thân ông ta. Đối với hồ nước Chí Minh, trong cuộc đấu tranh chính nghĩa để giải tỏa dân tộc, giải hòa giai cấp, câu hỏi sử dụng bạo lực cũng nhằm mục đích mục đích hòa bình: “Dụng việc binh là việc nhân nghĩa, muốn cứu dân, cứu vớt nước”(14). Theo Người, độc lập phải là nền chủ quyền thật sự, gắn sát với độc lập, tự do của Tổ quốc cùng tự do, dân công ty của nhân dân. Nếu phương châm đó ko được đáp ứng, phương thức thực hiện chiến tranh thế tất là bạo lực cách mạng. Đó đó là nghệ thuật khôn khéo dùng bạo lực cách mạng kháng lại bạo lực phản biện pháp mạng của Người.

Tuy tôn vinh vai trò của đấm đá bạo lực cách mạng nhưng hcm không hoàn hảo nhất hóa vai trò của bạo lực, của đương đầu vũ trang trong cuộc chiến tranh cách mạng. Với Người, chiến đấu vũ trang chỉ là một trong những phương thức để thực hiện mục tiêu chính trị của biện pháp mạng. Với tinh thần ấy, sau khi về nước sẵn sàng giành thiết yếu quyền, mon 12-1944, bên trên cơ sở phân tích kỹ tình trạng cách mạng vào nước cùng trên vắt giới, sài gòn ra Chỉ thị thành lập và hoạt động đội “Việt phái mạnh tuyên truyền hóa giải quân”. Người căn dặn: “Chính trị trọng rộng quân sự”(15), “tuyên truyền trọng rộng tác chiến”, “người trước, súng sau”. Thông tư nêu rõ bề ngoài xây dựng lực lượng vũ trang bí quyết mạng, phương châm xây dựng tía thứ quân, phương thức chuyển động là phối kết hợp quân sự với chính trị.

Trong quá trình lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền, hồ chí minh và Đảng đã chỉ đạo tích cực xuất bản và cải cách và phát triển lực lượng, nhằm khi gồm thời cơ vẫn phát động khởi nghĩa vũ trang. đầu tiên là xây dựng những căn cứ địa, mặt khác mở các lớp đào tạo, huấn luyện cán bộ, xây dựng các tổ chức chủ yếu trị của quần chúng... Với sự chủ động, tích cực chuẩn bị đón hóng thời cơ khởi nghĩa, mon Tám năm 1945, khi thời dịp đến, lệnh “Tổng khởi nghĩa” được ban ra, chỉ trong gần đầy nửa tháng, cả nước đã vùng lên giành chủ yếu quyền về phần mình nhân dân.

Trong cuộc tao loạn chống thực dân Pháp cùng đế quốc Mỹ xâm lược, kế thừa và phạt huy thẩm mỹ lãnh đạo Tổng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành trong bí quyết mạng tháng Tám năm 1945, hcm và Đảng Lao động nước ta đã triệu tập lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang bự mạnh, với cha thứ quân và không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật, phương án của quân team để đánh bại các chiến lược quân sự của kẻ thù; đồng thời, kết phù hợp với xây dựng lực lượng thiết yếu trị mạnh mẽ của quần bọn chúng để khi thời dịp đến thực hiện tổng tiến công, giành thắng lợi quyết định trong sự nghiệp giải tỏa dân tộc.

2. Quý hiếm thời đại

Những sáng tạo lý luận của hồ nước Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa phản ánh nguyện vọng được sống trong độc lập, tự do và công bằng, đồng đẳng của không chỉ là dân tộc nước ta mà còn là một ý chí, ước muốn của mọi dân tộc bị áp bức, tách lột trên cầm giới, như hcm đã khẳng định: “tất cả các dân tộc trên trái đất đều sinh ra bình đẳng, dân tộc bản địa nào cũng có thể có quyền sống, quyền vui miệng và quyền trường đoản cú do”(16). Rất có thể nói, giải phóng dân tộc bản địa là ước vọng cháy bỏng hơn bất kể yêu cầu nào khác. Nó là điều kiện tiên quyết cho đầy đủ quyền tự do, dân công ty của nhỏ người.

Điều quan trọng cần lưu lại ý, sáng chế của hồ nước Chí Minh không chỉ là là người xây dựng đại lý lý luận cho sự nghiệp chống chọi giành chủ quyền dân tộc của nước ta mà còn là người tổ chức triển khai và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải tỏa dân tộc. Trong quy trình tổ chức và chỉ đạo sự nghiệp biện pháp mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, hcm đã thể hiện nhiệm vụ của tín đồ đứng đầu. Người tổ chức triển khai vừa chống chiến, vừa loài kiến quốc với niềm tin “các vua Hùng đã gồm công dựng nước, chưng cháu ta đề nghị cùng nhau giữ lấy nước”. Kháng chiến song song với loài kiến quốc, đấu tranh đi đôi với xây dựng, và một lúc triển khai hai trọng trách chiến lược là nét độc đáo của giải pháp mạng Việt Nam mang dấu tích Hồ Chí Minh. Fan xác định, kháng mặt trận kỳ gian khổ, phức tạp, nặng nề khăn, mà lại nhất định chiến hạ lợi. Trình bày của hồ nước Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc vốn đã sáng tạo nhưng lại ngày càng sáng tạo hơn vì đã đến thực tiễn, được làm phong phú bởi thắng lợi của cách mạng mon Tám năm 1945 cũng như thành công của cuộc nội chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng của dân chúng Việt Nam.

Thực tiễn chỉ đạo toàn dân tộc đấu tranh giành tự do và đao binh chống cuộc chiến tranh xâm lược đang làm phong phú thêm giải thích của Người về cách mạng và chiến tranh giải phóng. Từ bỏ đó, hoàn toàn có thể khẳng định, những góp sức sáng tạo nên của hồ Chí Minh về phong thái mạng giải tỏa dân tộc, cả thực tiễn và trình bày đã bổ sung cập nhật cho kho tàng lý luận biện pháp mạng ráng giới, kho báu lý luận công ty nghĩa Mác - Lênin cũng như truyền thống dựng nước cùng giữ nước đầy từ hào của dân tộc bản địa Việt Nam.

Những sáng chế lý luận của hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải tỏa dân tộc mang ý nghĩa thời đại biểu đạt đậm nét ngơi nghỉ chỗ, nó vẫn tác động sâu sắc đến trào lưu giải phóng dân tộc trên nỗ lực giới. Trường hợp như thắng lợi của giải pháp mạng mon Tám năm 1945 đã thức tỉnh những dân tộc trên thế giới về quyền tự do, tự do của từng dân tộc, thì chiến thắng của cuộc binh lửa chống thực dân Pháp xâm lược, với đỉnh điểm là thắng lợi Điện Biên lấp đã có tác dụng “chấn rượu cồn địa cầu”, thức tỉnh những dân tộc nghỉ ngơi châu Á, châu Phi và châu mĩ - Latinh đứng lên đánh xua đuổi thực dân, đế quốc, giành chủ quyền dân tộc.

Trong quy trình lãnh đạo phương pháp mạng, Đảng đã kiên cường con đường giải pháp mạng mà quản trị Hồ Chí Minh đã lựa chọn là: chủ quyền dân tộc gắn sát với CNXH, kiên cường mục tiêu: “Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc”. Hiện tại nay, tứ tưởng của người vẫn soi sáng con đường đi lên của biện pháp mạng Việt Nam. Để thực hiện phương châm xây dựng một nước Việt Nam: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vấn đề đặc trưng nhất được Đảng cùng sản Việt Nam khẳng định là: bền chí mục tiêu tự do dân tộc gắn sát với CNXH.

Để đạt được điều đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đề nghị nắm chắc hẳn hạt nhân tứ tưởng sài gòn về giải phóng dân tộc, giải phóng bé người, nắm rõ phương thức giải quyết mối quan tiền hệ dân tộc - con tín đồ trên cửa hàng nhận thức chính xác đặc điểm của dân tộc và sự vận động, cách tân và phát triển của thời đại. Chỉ gồm như vậy, bọn họ mới thành công trong nhiệm vụ đưa tứ tưởng sài gòn vào cuộc sống đời thường để xử lý những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Đó cũng là trong những điều kiện đặc trưng nhất bảo vệ cho thành công của phương pháp mạng việt nam trong lúc này và tương lai.

-------------------------------------

Ghi chú:

(1) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.11, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.30.

(2), (5) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.2, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.304, 289.

(3), (6), (15) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.3, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.1, 3, 539.

(4), (16) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.4, 1.

(7), (12) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.7, Nxb chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.41, 254.

(8) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.13, Nxb bao gồm trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.275.

(10), (13) hồ nước Chí Minh, Toàn tập, t.15, Nxb thiết yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.391, 391.

(11) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.1, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.114.

Xem thêm: Trailer Bạn Muốn Hẹn Hò Tập 140 Uncut, Bạn Muốn Hẹn Hò

(14) hồ Chí Minh, Toàn tập, t.4, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2011, tr.286.

PGS, TS Nguyễn Danh Tiên - Viện lịch sử hào hùng Đảng, học viện chuyên nghành Chính trị đất nước Hồ Chí Minh