Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế toán thông dụng - Để các bước của các bạn được tiện lợi và thuận tiện hơn, bạn không thể thiếu kiến thức về giờ đồng hồ Anh chăm ngành. Đối cùng với ngành kế toán tài chính cũng vậy. Sau đây, shop chúng tôi sẽ tổng hợp danh sách từ vựng giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính - truy thuế kiểm toán mà các bạn hay gặp mặt trong nghành nghề dịch vụ này, mong muốn chúng vẫn giúp các bạn dễ dàng làm việc trong môi trường kế toán- kiểm toán bằng tiếng Anh dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Người mua trả tiền trước tiếng anh

*

** Dưới đấy là những từ vựng giờ đồng hồ Anh chuyên ngành kế toán thông dụng nhất hiện nay, cùng chúng tôi tìm gọi qua nhé!

1. Accounting entry: cây viết toán

2. Accrued expenses: chi phí phải trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to lớn suppliers : Trả trước người bán

5. Advances khổng lồ employees: tạm thời ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: người lập báo cáo

9. Capital construction: phát hành cơ bản

10. Cash: tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền giữ hộ ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Kiểm tra and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng dở dang

16. Cost of goods sold: giá chỉ vốn bán hàng

17. Current assets: gia tài lưu hễ và đầu tư chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: ngân sách chờ kết chuyển

20. Deferred revenue: người mua trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

24. Equity & funds: Vốn và quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: giá thành hoạt động tài chính

28. Extraordinary expenses: túi tiền bất thường

29. Extraordinary income: các khoản thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: lợi tức đầu tư bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: thành quả tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: tài sản cố định

37. General and administrative expenses: chi phí làm chủ doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng giữ hộ đi bán

39. Gross profit: lợi tức đầu tư tổng

40. Gross revenue: lợi nhuận tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments và tools: Công cụ, lao lý trong kho

43. Intangible fixed asset costs: Nguyên giá chỉ tài sản cố định và thắt chặt vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: đề xuất trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : sản phẩm tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ yêu cầu trả

52. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

53. Long-term financial assets: các khoản đầu tư chi tiêu tài bao gồm dài hạn

54. Long-term liabilities: Nợ nhiều năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: những khoản cố kỉnh chấp, cam kết cược, ký kết quỹ dài hạn

56. Long-term security investments: Đầu tư đầu tư và chứng khoán dài hạn

57. Merchandise inventory: mặt hàng hoá tồn kho

Bạn vẫn xem: Thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: roi thuần

59. Net revenue: lệch giá thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp

61. Non-business expenditures: đưa ra sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và chi tiêu dài hạn

63. Operating profit: lợi tức đầu tư từ chuyển động SXKD

64. Other current assets: tài sản lưu cồn khác

65. Other funds: Nguồn gớm phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: nguồn vốn chủ sở hữu

71. Payables to lớn employees: đề xuất trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: roi từ hoạt động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng download đang đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: những khoản bắt buộc thu

79. Receivables from customers: buộc phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: những khoản giảm trừ

84. Sales expenses: giá thành bán hàng

85. Sales rebates: tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: vay ngắn hạn

88. Short-term investments: các khoản chi tiêu tài chủ yếu ngắn hạn

89. Short-term liabilities: Nợ ngắn hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- các khoản vậy chấp, ký kết cược, ký quỹ ngắn hạn

91. Short-term security investments: Đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn

92. Stockholders" equity: nguồn ngân sách kinh doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: gia sản thừa ngóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

95. Taxes and other payables to the State budget---- Thuế và các khoản đề xuất nộp đơn vị nước

96. Total assets: tổng cộng tài sản

97. Total liabilities and owners" equity: tổng số nguồn vốn

98. Trade creditors: buộc phải trả cho người bán

99. Treasury stock: cp quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng với phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành lúc kế toán thao tác với ngân hàng:

1. Trương mục holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài số tiền nợ phải trả

3. Accounts receivable: tài khoản phải thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Ngân hàng card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ tiền gửi

14. Clear: thanh toán bù trừ

15. Cost of capital: giá cả vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bằng chuyển khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: rạm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự bớt giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-card instrument: phương tiện giao dịch không dùng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: cp ngân quỹ

** Một số từ vựng tương quan đến kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General & administrative expenses: chi phí cai quản doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: giá thành hoạt rượu cồn tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay dài hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): kế toán tài chính viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn vạc hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: ngân sách bảo tồn hàng lưu giữ kho

13. Cash discounts: chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : vẻ ngoài giá gốc

** Các cách làm trong giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( giá chỉ vốn hàng cung cấp ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng so với doanh nghiệp thương mại dịch vụ là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payable = số dư nợ cần trả vào cuối kỳ – số dư nợ phải trả vào đầu kỳ + các khoản phân tách khấu nhận thấy + những khoản tiền nợ trả đến nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ cần thu cùng nợ buộc phải trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = giá bán trị còn lại = tổng – khấu hao lũy kế

Annual depreciation = Cost of assets – residual value (giá trị thanh lý thu hồi) / The amount of years of use life(Giá trị năm sử dụng).

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các cam kết hiệu viết tắt trong tiếng anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): cách thức nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán thông dụng

Trên đó là những trường đoản cú vựng siêng ngành kế toán được thực hiện nhiều độc nhất ở mỗi doanh nghiệp.

Xem thêm: 7 Bước Lên Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân Trong Công Việc, Lên Kế Hoạch Phát Triển Bản Thân Để Tiến Xa Hơn

Để rất có thể làm xuất sắc hơn trong từng nghành nghề dịch vụ của ngành kế toán, thì ngay bay giờ các bạn cần triết lý xu hướng cải tiến và phát triển trong sự nghiệp của mình. Mà hoàn toàn có thể cách xuất sắc và công dụng nhất cất cánh giờ là ko ngừng nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm làm cho việc của bản thân mình qua những khóa giảng dạy kế toán ở những trung tâm.