Là môn đệ Chúa Giê-su, họ xem sự gợi ý khôn ngoan của ngài là kim chỉ nam cho đời sống mình.

Bạn vẫn xem: mục tiêu tiếng anh là gì

Ý tưởng cơ phiên bản làm kim chỉ nam cho những phương thức ví dụ khôi phục giang sơn lại không thể mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .The basic thought that guides these specific means of national recovery is not narrowly nationalistic .Ý tưởng cơ bạn dạng làm kim chỉ nam cho các phương thức cụ thể khôi phục non sông lại không còn mang tính dân tộc bản địa hẹp hòi .The basic thought that guides these specific means of national recovery is not nationally -- narrowly nationalistic .“Việc rắc rối với sự sử dụng tay nghề làm một kim chỉ nam là bài thi sau cuối thường mang lại trước và rồi bắt đầu đến bài học.”“The trouble with using experience as a guide is that the final exam often comes first & then the lesson.”Các ngôi trường kim chỉ nam được ưu thích bởi những bậc cha mẹ và học sinh mà từng quăng quật tránh các trường học chất lượng thấp và đấm đá bạo lực trường học.Magnet schools are popular with parents và students that wish lớn escape low-performing schools và school violence.Đến thân thập niên 1990 những trường kim chỉ nam không thể giữ mục tiêu này nữa mà cụ vào đó tập trung vào bài toán cãi thiện phẩm hóa học giáo dục của các trường.By the mid-1990s many magnet schools no longer held the goal of integration và instead focused on improving educational unique of schools.Đúng vậy, dù không tồn tại Phao-lô lẫn Ê-sai bởi xương bởi thịt sinh hoạt cùng, bọn họ có những sách do họ viết sau sự soi dẫn để gia công kim chỉ nam.Yes, although we vày not have Paul or Isaiah with us in person, we vày have their inspired writings to lớn guide us.Chứng ngôn của mình về phúc âm phục sinh của Chúa Giê Su Ky sơn đã được sử dụng như một kim chỉ nam cùng một nguồn lệ thuộc trong cuộc sống của tôi.Phúc âm phục hồi mang về cho họ kim chỉ nam của kế hoạch hạnh phúc và một bộ động cơ để gọi và thực hành thực tế tính trường đoản cú chủ và tránh sự cám dỗ.The restored gospel gives us the blueprint of the plan of happiness và an incentive to understand and exercise self-control & avoid temptation.Đảng cộng sản Việt Nam xác định lấy nhà nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng tp hcm là kim chỉ nam mang lại mọi hành động và thành công của giải pháp mạng Việt Nam.The Communist các buổi party of Vietnam identified Marxism–Leninism và Ho chi Minh"s thought as the guideline for all actions và victories of the Vietnamese revolution.Rolf-Michael nói rằng Ma-thi-ơ 6:33 là “kim chỉ nam” của gia đình anh, chỉ đến họ đi đúng hướng vì chưng câu này răn dạy ta dành riêng ưu tiên cho những hoạt động thiêng liêng.Rolf-Michael says that Matthew 6:33, which exhorts us to give priority khổng lồ spiritual pursuits, is his family’s “compass,” pointing them in the right direction.Chúng ta không cần phải nhớ một văn bạn dạng gồm vô số hiện tượng lệ để lí giải mọi hành động của mình, bởi vì tình yêu thương thương đối với Đức Chúa Trời vẫn là kim chỉ nam.We bởi not need lớn memorize an extensive code of rules lớn direct our every act; our love for God guides us.Chúng ta có bản tuyên ngôn của Hội Phụ Nữ, các buổi họp làm phong phú mái nhà, gia đình và cá nhân, công tác thăm viếng giảng dạy làm phần đa kim chỉ nam cho việc đó ta.We have as our guides the Relief Society declaration; home, family, và personal enrichment meetings; and the visiting teaching program.Đầu năm 2000, nhật trình Lausitzer Rundschau tường thuật về một cuộc thăm dò tiết lộ cho thấy thêm bao nhiêu người thân thuộc với Mười Điều Răn và cần sử dụng bộ nguyên tắc này làm cho kim chỉ nam trong cuộc sống.Early in the year 2000, the newspaper Lausitzer Rundschau reported on a survey that revealed how many people were familiar with the Ten Commandments và used them as a guideline in life.Các thành viên cai quản trị của những trường mất học viên cho các trường có quality cao, thí dụ như Bill Miller của trường Trung học Yates vẫn phàn nàn về sự công dụng như thế của các trường kim chỉ nam.The members of the administration of schools losing students lớn higher-performing campuses, such as Bill Miller of Yates High School, complained about the effects.The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply Cancel reply

Your thư điện tử address will not be published. Required fields are marked *