Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016 là đề thi giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng lớp 8 cung cấp quốc gia. Cùng với đề thi này để giúp đỡ các em học viên ôn luyện những kỹ năng cơ bản và cần thiết nhất của môn Toán giờ đồng hồ Anh để sẵn sàng cho các vòng thi tiếp theo của hội thi giải Toán giờ đồng hồ Anh qua mạng đạt công dụng cao nhất.

Bạn đang xem: Đề thi giải toán bằng tiếng anh lớp 8

Đề thi Violympic Toán giờ Anh lớp 8 vòng 8 năm năm ngoái - 2016

Question 1: If x3 + 2x2 + kx + 2 is divisible by x - 1 then k = ...

Question 2: Given a square with the length of one side is 8 cm và a isosceles triangle with the length of its base is 12 cm. If the area of the square is equal lớn the area of the isosceles triangle then what is the length of the height of the isosceles triangle, in cm?

A. 32/3B. 23/3C. 16/3D. 8/3

Question 3: If x = 2y then

Question 4: Given A = 9x2 + 8 - 12x and B =

To compare A ... B

A. A > BB. A C. A = BD. No be compared

Question 5: The triangle ABC has three bisectors AM, BN, CP of the angles at A, B, C respectively

Then the value of is ...

Question 6: Given the rectangle ABCD & the triangle BEC. Find the value of x such that the ratio of the area of the rectangle to the area of the triangle BEC is 7:3.


Answer: x = ....... Cm.

Question 7: A survey showed that of 120 secondary school students: 52 of them have a dog, 31 of them have a cat và 19 of them have both.

How many of the 120 students have neither a dog nor a cat?

Answer: ........ Students.

Question 8: The number of the solutions of x4 + x3 + 2x2 + x + 1 = 0 is .....

Question 9: Three children: Mark, Tom, Andy ate 23 cookies altogether. Tom ate more cookies than Andy, Mark. What is the smallest possible number of cookies that Tom ate?

Answer: The smallest possible number of cookies that Tom ate is .... Cookies.

Question 10: The average of three numbers is 42. All three are whole positive number & are different from each other.

Xem thêm: Nên Chọn Cửa Nhôm Lùa Nhà Vệ Sinh, Top 21 Mẫu Cửa Trượt Nhà Vệ Sinh Đẹp, Giá Rẻ 2022

If the least number is 20, what could be the greatest possible number of the remaining two numbers?

Answer: ......

Đáp án đề thi Violympic Toán giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 8 năm 2015 - 2016

Question 1: -5Question 2: AQuestion 3: -3Question 4: DQuestion 5: 1Question 6: 6Question 7: 56Question 8: 0Question 9: 9Question 10: 85

Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
tải về