Tổng thích hợp 200 cồn từ phổ biến được sử dụng nhiều độc nhất vô nhị trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp. elaopa.org - hệ thống học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu hoặc mắt gốc.


Bạn đang xem: Các động từ trong tiếng anh

*

102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ có tác dụng vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ lớn lên114. Claim /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ cắt bỏ118. Size /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ sống lại120. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ tìm kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Khuyến mãi /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve /sɜrv/ phục vụ132. End /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện thay mặt cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love /lʌv/ yêu thương thương140. Pick /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi143. Prove /pruv/ bệnh minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150. Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ cứng cáp chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ kể tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ tất cả liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ tác động tới160. Close /kloʊs/ đóng lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lí lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Cảnh báo /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ đã cho thấy rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ trường đoản cú hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ trả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Kiến thiết /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe181. Save /seɪv/ lưu giữ giữ182. Tend /tɛnd/ gồm xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Chia sẻ /ʃɛr/ phân tách sẻ186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ thừa nhận194. Assume /əˈsum/ đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế198. Fill /fɪl/ che đầy199.

Xem thêm: Tác Dụng Không Ngờ Của Nệm Cao Su Kim Cương Massage 7 Vùng, Nệm Cao Su Kim Cương Massage Thông Hơi

Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới