CÁC ĐỘNG TỪ TRONG TIẾNG ANH

Tổng thích hợp 200 cồn từ phổ biến được sử dụng nhiều độc nhất vô nhị trong giờ đồng hồ Anh giao tiếp.

Bạn đang xem: Các động từ trong tiếng anh

elaopa.org - hệ thống học tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu hoặc mắt gốc.

*

102. Lie /laɪ/ nói xạo103. Accept /ækˈsɛpt/ chấp nhận104. Watch /wɑʧ/ xem105. Raise /reɪz/ nâng cao106. Base /beɪs/ dựa trên107. Apply /əˈplaɪ/ áp dụng108. Break /breɪk/ có tác dụng vỡ109. Explain /ɪkˈspleɪn/ giải thích110. Learn /lɜrn/ học tập hỏi111. Increase /ˈɪnˌkris/ tăng lên112. Cover /ˈkʌvər/ bao phủ113. Grow /groʊ/ lớn lên114. Claim /kleɪm/ tuyên bố115. Report /rɪˈpɔrt/ báo cáo116. Support /səˈpɔrt/ ủng hộ117. Cut /kʌt/ cắt bỏ118. Size /fɔrm/ hình thành119. Stay /steɪ/ sống lại120. Contain /kənˈteɪn/ chứa121. Reduce /rəˈdus/ giảm122. Establish /ɪˈstæblɪʃ/ thiết lập123. Join /ʤɔɪn/ ghép124. Wish /wɪʃ/ muốn125. Achieve /əˈʧiv/ đạt được126. Seek /sik/ tìm kiếm127. Choose /ʧuz/ chọn128. Khuyến mãi /dil/ xử lý129. Face /feɪs/ đối mặt130. Fail /feɪl/ thất bại131. Serve /sɜrv/ phục vụ132. End /ɛnd/ kết thúc133. Kill /kɪl/ giết134. Occur /əˈkɜr/ xảy ra135. Drive /draɪv/ lái xe136. Represent /ˌrɛprəˈzɛnt/ đại diện thay mặt cho137. Rise /raɪz/ tăng lên138. Discuss /dɪˈskʌs/ thảo luận139. Love /lʌv/ yêu thương thương140. Pick /pɪk/ nhặt lên141. Place /pleɪs/ đặt, để142. Argue /ˈɑrgju/ tranh cãi143. Prove /pruv/ bệnh minh144. Wear /wɛr/ đội, mặc145. Catch /kæʧ/ bắt lấy146. Enjoy /ɛnˈʤɔɪ/ thưởng thức147. Eat /it/ ăn148. Introduce /ˌɪntrəˈdus/ giới thiệu149. Enter /ˈɛntər/ tiến vào150.

Xem thêm: Phương Pháp Đánh Vần Tiếng Anh Là Gì, Đánh Vần Tiếng Anh Và Những Quy Tắc Căn Bản

Present /ˈprɛzənt/ giới thiệu151. Arrive /əˈraɪv/ đến152. Ensure /ɛnˈʃʊr/ cứng cáp chắn153. Point /pɔɪnt/ chỉ vào154. Plan /plæn/ lên kế hoạch155. Pull /pʊl/ kéo156. Refer /rəˈfɜr/ kể tới157. Act /ækt/ ra vẻ, hành động158. Relate /rɪˈleɪt/ tất cả liên quan159. Affect /əˈfɛkt/ tác động tới160. Close /kloʊs/ đóng lại161. Identify /aɪˈdɛntəˌfaɪ/ xác định162. Manage /ˈmænəʤ/ quản lí lý163. Thank /θæŋk/ cảm ơn164. Compare /kəmˈpɛr/ so sánh165. Announce /əˈnaʊns/ thông báo166. Obtain /əbˈteɪn/ đạt được167. Cảnh báo /noʊt/ ghi lại168. Forget /fərˈgɛt/ quên169. Indicate /ˈɪndəˌkeɪt/ đã cho thấy rằng170. Wonder /ˈwʌndər/ trường đoản cú hỏi171. Maintain /meɪnˈteɪn/ duy trì172. Publish /ˈpʌblɪʃ/ xuất bản173. Suffer /ˈsʌfər/ chịu khổ174. Avoid /əˈvɔɪd/ tránh175. Express /ɪkˈsprɛs/ diễn đạt176. Suppose /səˈpoʊz/ trả sử177. Finish /ˈfɪnɪʃ/ hoàn thành178. Determine /dəˈtɜrmən/ xác định179. Kiến thiết /dɪˈzaɪn/ thiết kế180. Listen /ˈlɪsən/ nghe181. Save /seɪv/ lưu giữ giữ182. Tend /tɛnd/ gồm xu hướng183. Treat /trit/ đối xử184. Control /kənˈtroʊl/ kiểm soát185. Chia sẻ /ʃɛr/ phân tách sẻ186. Remove /riˈmuv/ loại bỏ187. Throw /θroʊ/ ném188. Visit /ˈvɪzət/ thăm nom189. Exist /ɪgˈzɪst/ tồn tại190. Encourage /ɛnˈkɜrɪʤ/ khuyến khích191. Force /fɔrs/ bắt buộc192. Reflect /rəˈflɛkt/ suy nghĩ193. Admin /admin/ thừa nhận194. Assume /əˈsum/ đến rằng195. Smile /smaɪl/ mỉm cười196. Prepare /priˈpɛr/ chuẩn bị197. Replace /ˌriˈpleɪs/ thay thế198. Fill /fɪl/ che đầy199. Improve /ɪmˈpruv/ nâng cao200. Mention /ˈmɛnʃən/ nhắc tới