1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện


Bạn đang xem: Bài tập lực đàn hồi

Một lò xo có độ cứng k đươc treo vào điểm cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng m, tại nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật nằm cân bằng, độ biến dạng của lò xo là:


Hai người cầm hai đầu của một lực kế lò xo và kéo ngược chiều những lực bằng nhau, tổng độ lớn hai lực kéo là 100 N. Lực kế chỉ giá trị là:


Một vật có khối lượng \(200{\rm{ }}g\) được treo vào một lò xo theo phương thẳng đứng thì chiều dài của lò xo là \(20{\rm{ }}cm\). Biết khi chưa treo vật thì lò xo dài \(18{\rm{ }}cm\). Lấy \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}\). Độ cứng của lò xo này là:


Treo một vật khối lượng \(200{\rm{ }}g\) vào một lò xo thì lò xo có chiều dài \(34{\rm{ }}cm\). Tiếp tục treo thêm vật khối lượng \(100g\) vào thì lúc này lò xo dài \(36{\rm{ }}cm\). Lấy \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}\). Chiều dài tự nhiên và độ cứng của lò xo là:


Trong giới hạn đàn hồi của một lò xo treo thẳng đứng đầu trên gắn cố định. Treo vật khối lượng \(800g\) vào lò xo dài \(24cm\), treo vật khối lượng \(600g\) lò xo dài \(23cm\). Lấy \(g = 10m/{s^2}\). Tính chiều dài của lò xo khi treo vật có khối lượng \(1,5kg\)?


Chiều dài ban đầu của lò xo là \(5cm\), treo vật khối lượng \(500g\) vào thì lò xo có chiều dài \(7cm\). Độ cứng của lò xo và khối lượng vật treo vào để lò xo có chiều dài \(6,5cm\). Lấy \(g = 9,8m/{s^2}\)


Một lò xo có độ cứng \(100{\rm{ }}N/m\) được treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới gắn với vật có khối lượng \(1{\rm{ }}kg\). Vật được đặt trên một giá đỡ D. Ban đầu giá đỡ D đứng yên và lò xo giãn \(1cm\). Cho D chuyển động nhanh dần đều thẳng đứng xuống dưới với gia tốc \(1m/{s^2}\). Bỏ qua mọi ma sát và sức cản. Lấy \(g = 10{\rm{ }}m/{s^2}\). Quãng đường mà giá đỡ đi được kể từ khi bắt đầu chuyển động đến thời điểm vật rời khỏi giá đỡ và tốc độ của vật khi đó là:


Một lò xo có một đầu cố định, còn đầu kia chịu một lực kéo bằng 5N thì lò xo dãn 8cm . Độ cứng của lò xo là:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10 cm và có độ cứng 40 N/m. Giữ cố định một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1 N để nén lo xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là:


Một lò xo có chiều dài tự nhiên là l0. Giữ cố định một đầu, khi treo vào đầu kia của lò xo một vật có khối lượng 0,6 kg thì chiều dài của lò xo là 26 cm. Treo vật khác có khối lượng 0,4kg thì lò xo dài 24cm. Cho g =10 m/s2. Tính độ cứng của lò xo.
Xem thêm: Bộ Đề 9 Điểm Lê Đăng Khương

Hình bên là đồthị biễu diễn sự phụ thuộc của độ dãn của một lò xo vào lực kéo F. Độ cứng của lòxo bằng:

*
*


Khi treo vật khối lượng \(200g\) vào một lò xo thì nó dãn ra một đoạn \(4cm\). Tìm độ cứng của lò xo, lấy \(g = 10m/{s^2}\).