Định luật rung động có thể được tóm tắt trong câu sau đây "Trong vũ trụ, không có gì đứng yên, mọi thứ đều di chuyển, mọi thứ đều rung động". … Điều này phù hợp với các nguyên tắc của vật lý lượng tử quy định rằng mọi thứ trong vũ trụ đều là năng lượng và mọi năng lượng đều là rung động.


Tất cả các quy luật của vũ trụ là gì?

12 ĐỊNH LUẬT VŨ TRỤ

ĐỊNH LUẬT THIÊN CHÚA. Định luật đầu tiên này là định luật cơ bản nhất của vũ trụ đề cao tính liên kết của vạn vật.